MySQL: SELECT với JOIN


Khóa học qua video:
Python C# Lập trình C Java SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
Đăng ký Hội viên
Tất cả các video dành cho hội viên

Câu lệnh SELECT với JOIN (INNER JOIN)  dùng để lấy dữ liệu từ hai bảng có liên quan hoặc liên kết với nhau.

Ví dụ bảng Student chứa thông tin sinh viên, bảng Marks chứa điểm sinh viên, hai bảng này có cột chung là studentid. Vậy nếu muốn biết các sinh viên có điểm số như thế nào thì cần sử dụng JOIN trong câu lệnh SELECT.

Cú pháp:

- Lấy tất cả các cột của hai bảng

SELECT * FROM Bảng1 Bí_danh1 JOIN Bảng2 Bí_danh2 ON Bí_danh1.Cột_chung=Bí_danh2.Cột_chung;

Ví dụ:

SELECT * FROM Student a JOIN Marks b ON a.studentid=b.studentid;

- Lấy một số cột từ hai bảng

SELECT Các_cột FROM Bảng1 Bí_danh1 JOIN Bảng2 Bí_danh2 ON Bí_danh1.Cột_chung=Bí_danh2.Cột_chung;

Ví dụ:

SELECT studentname,mark FROM Student a JOIN Marks b ON a.studentid=b.studentid;

Nếu trong Các_cột mà có cột nào có tên trùng nhau ở cả hai bảng thì cần phải nói rõ cột đó là của bảng nào bằng cú pháp:

Bí_danh.Cột_chung

Ví dụ cột studentid đều nằm ở cả hai bảng thì nếu muốn lấy cột studentid trong tập kết quả ta làm như sau:

SELECT a.studentid,studentname,mark FROM Student a JOIN Marks b ON a.studentid=b.studentid;

» Tiếp: SELECT với nhiều JOIN
« Trước: SELECT với AS (Alias)
Khóa học qua video:
Python C# Lập trình C Java SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
Đăng ký Hội viên
Tất cả các video dành cho hội viên
Copied !!!