MySQL: Thao tác với DataBase


Khóa học qua video:
Python C# Lập trình C Java SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
Đăng ký Hội viên
Tất cả các video dành cho hội viên

1. Tạo cơ sở dữ liệu:

Để tạo một cơ sở dữ liệu ta dùng cú pháp như sau:

CREATE DATABASE Tên_DB;

Ví dụ:

CREATE DATABASE dbProduct;

2. Sửa cơ sở dữ liệu:

Cú pháp:

ALTER DATABASE Tên_DB <Tuỳ chọn các thao tác>;

Ví dụ:

ALTER DATABASE dbProduct  DEFAULT COLLATE utf8_unicode_ci;

4. Sử dụng database:

Cú pháp:

USE Tên_DB;

Ví dụ:

USE dbProduct;

4. Xoá database:

Cú pháp:

DROP DATABASE Tên_DB;

Ví dụ:

DROP DATABASE dbProduct;

» Tiếp: Kiểu dữ liệu hệ thống
« Trước: Quy tắc đặt tên
Khóa học qua video:
Python C# Lập trình C Java SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
Đăng ký Hội viên
Tất cả các video dành cho hội viên
Copied !!!