CodeIgnitor: Thư viện Session - Hủy và truy cập dữ liệu Session

Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực

Hủy Session

Để xóa session hiện thời (ví dụ xóa trước khi đăng xuất) thì bạn đơn giản là sử dụng phương thức session_destroy() của PHP hoặc phương thức sess_destroy(). Cả hai phương thức đều làm việc theo cách thức giống nhau:

session_destroy();

// hoặc:

$this->session->sess_destroy();

 

Lưu ý:

Hoạt động hủy cần phải được thực hiện cuối cùng, bởi vì tất cả các dữ liệu session (bao gồm cả flashdata và tempdata) sẽ bị hủy vĩnh viễn và các hàm sẽ không thể sử dụng được khi có yêu cầu sau khi hủy session.

Truy cập siêu dữ liệu session

Trong những phiên bản CodeIgniter trước đây thì mảng dữ liệu session bao gồm bốn thành là 'session_id', 'ip_address', 'user_agent' và 'last_activity'.

Chúng được sử dụng để xác định cách thức hoạt động của session, nhưng từ phiên bản CI này thì điều đó không cần thiết nữa. Tuy nhiên, có thể ứng dụng của bạn lại dựa trên những giá trị này, cho nên ta có thể sử dụng những phương thức sau đây để thay thế chúng.

  • session_id: session_id()

  • ip_address: $_SERVER['REMOTE_ADDR']

  • user_agent: $this->input->user_agent()

  • last_activity: Phụ thuộc vào vấn đề lưu trữ, không có cách thế nào.

» Tiếp: Lớp Query Builder
« Trước: Thư viện Session - Flashdata và Tempdata
Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực
Copied !!!