CodeIgnitor: Thư viện Session - Hủy và truy cập dữ liệu Session


Đăng ký nhận thông báo về những video mới nhất

Hủy Session

Để xóa session hiện thời (ví dụ xóa trước khi đăng xuất) thì bạn đơn giản là sử dụng phương thức session_destroy() của PHP hoặc phương thức sess_destroy(). Cả hai phương thức đều làm việc theo cách thức giống nhau:

session_destroy();

// hoặc:

$this->session->sess_destroy();

 

Lưu ý:

Hoạt động hủy cần phải được thực hiện cuối cùng, bởi vì tất cả các dữ liệu session (bao gồm cả flashdata và tempdata) sẽ bị hủy vĩnh viễn và các hàm sẽ không thể sử dụng được khi có yêu cầu sau khi hủy session.

Truy cập siêu dữ liệu session

Trong những phiên bản CodeIgniter trước đây thì mảng dữ liệu session bao gồm bốn thành là 'session_id', 'ip_address', 'user_agent' và 'last_activity'.

Chúng được sử dụng để xác định cách thức hoạt động của session, nhưng từ phiên bản CI này thì điều đó không cần thiết nữa. Tuy nhiên, có thể ứng dụng của bạn lại dựa trên những giá trị này, cho nên ta có thể sử dụng những phương thức sau đây để thay thế chúng.

  • session_id: session_id()

  • ip_address: $_SERVER['REMOTE_ADDR']

  • user_agent: $this->input->user_agent()

  • last_activity: Phụ thuộc vào vấn đề lưu trữ, không có cách thế nào.


Nếu bạn có điều thắc mắc, bạn hãy comment cho V1Study để được giải đáp.
Bài viết này được chia sẻ bởi LongDT. Nếu bạn muốn chia sẻ bài viết, bạn hãy Đăng ký làm thành viên!
« Prev
Next »
Copied !!!