CodeIgnitor: Cài đặt và cấu hình

Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên

Đ cài đt CI, các bn thc hin nhng bước sau:

1. Tải bộ framework CI tại http://codeigniter.com/download

2. Giải nén gói CI bạn sẽ được 3 thư mục (application, system, user_guide) và 2 file cơ bản (index.php, license.txt). Trong đó, thư mục user_guide là thư mục chứa tài liệu hướng dẫn sử dụng CI, file license.txt là file license. Toàn bộ gói CI bạn chỉ quan tâm 2 thư mục application, system và file index.php (đây là toàn bộ gói CI).

3. Copy 2 thư mục application, system và file index.php vào thư mục webroot của server local (sau này gọi là localhost). Tôi sử dụng Wampserver làm server local nên tôi sẽ copy gói CI vào thư mục www.

4. Truy cập địa chỉ http://localhost. Nếu hiện ra trang welcome của CI thì bạn đã cài đặt thành công bước đầu.

5. Cấu hình website với 2 bước:

* Bước 1: Mở file application/config/config.php để cấu hình website. Trong file config.php hiện tại bạn chỉ quan tâm tới $config['base_url']. Bạn tìm đến phần này và cấu hình như sau:

$config['base_url'] = 'http://localhost';

Kinh nghim:

Bạn nên cấu hình như sau:

$config['base_url'] = 'http://'.$_SERVER['HTTP_HOST'];

* Bước 2: Mở file application/config/database.php để cấu hình thông số kết nối cơ sở dữ liệu. Hiện tại, bạn sẽ quan tâm tới 4 thông số sau:

- $db['default']['hostname']: Tên host của cơ sở dữ liệu.

- $db['default']['username']: Username để kết nối tới cơ sở dữ liệu.

- $db['default']['password']: Mật khẩu để kết nối tới cơ sở dữ liệu.

- $db['default']['database']: Tên cơ sở dữ liệu.

Với website này tôi sẽ khai báo như sau:

$db['default']['hostname'] = 'localhost';
$db['default']['username'] = 'root';
$db['default']['password'] = '';
$db['default']['database'] = 'project_ci';

Với các bước trên, bạn đã cài đặt và cấu hình cơ bản cho website sử dụng CI. Các cấu hình khác bạn có thể tìm hiểu thêm hoặc reply lại tại topic đã qui định.

» Tiếp: URL
« Trước: Giới thiệu
Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Copied !!!