CodeIgnitor: Tên riêng


Các khóa học qua video dành cho Hội viên:
Python Lập trình C Java C# SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
<76K/month for all. Đăng ký Hội viên
Đăng ký nhận thông báo về những video mới nhất

Để trợ giúp cho lập trình viên cũng như các developer thì CodeIgniter đã cung cấp sẵn nhiều hàm, phương thức, lớp và các biến, và đương nhiên ta không được dùng đến các tên giống với tên của các thành phần này (còn gọi là tên riêng). Dưới đây là danh sách các tên riêng mà ta không được dùng.

Tên của Controller

Do các lớp controller ta xây dựng sẽ thừa kế từ lớp controller được xây dựng sẵn nên bạn không được tạo lớp controller có tên trùng. Cụ thể, bạn không đặt tên controller của bạn trùng với những tên sau:

 • CI_Controller
 • Default
 • index

Các hàm không được đặt tên trùng

 • is_php()
 • is_really_writable()
 • load_class()
 • is_loaded()
 • get_config()
 • config_item()
 • show_error()
 • show_404()
 • log_message()
 • set_status_header()
 • get_mimes()
 • html_escape()
 • remove_invisible_characters()
 • is_https()
 • function_usable()
 • get_instance()
 • _error_handler()
 • _exception_handler()
 • _stringify_attributes()

Các biến không được đặt tên trùng

 • $config
 • $db
 • $lang

Các hằng không được đặt tên trùng

 • ENVIRONMENT
 • FCPATH
 • SELF
 • BASEPATH
 • APPPATH
 • VIEWPATH
 • CI_VERSION
 • MB_ENABLED
 • ICONV_ENABLED
 • UTF8_ENABLED
 • FILE_READ_MODE
 • FILE_WRITE_MODE
 • DIR_READ_MODE
 • DIR_WRITE_MODE
 • FOPEN_READ
 • FOPEN_READ_WRITE
 • FOPEN_WRITE_CREATE_DESTRUCTIVE
 • FOPEN_READ_WRITE_CREATE_DESTRUCTIVE
 • FOPEN_WRITE_CREATE
 • FOPEN_READ_WRITE_CREATE
 • FOPEN_WRITE_CREATE_STRICT
 • FOPEN_READ_WRITE_CREATE_STRICT
 • SHOW_DEBUG_BACKTRACE
 • EXIT_SUCCESS
 • EXIT_ERROR
 • EXIT_CONFIG
 • EXIT_UNKNOWN_FILE
 • EXIT_UNKNOWN_CLASS
 • EXIT_UNKNOWN_METHOD
 • EXIT_USER_INPUT
 • EXIT_DATABASE
 • EXIT__AUTO_MIN
 • EXIT__AUTO_MAX
» Next: CodeIgnitor: View
« Prev: CodeIgnitor: Controller
Các khóa học qua video dành cho Hội viên:
Python Lập trình C Java C# SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
<76K/month for all. Đăng ký Hội viên
Copied !!!