CodeIgnitor: Cú pháp thay thế PHP


Các khóa học qua video dành cho Hội viên:
Python Lập trình C Java C# SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
<76K/month for all. Đăng ký Hội viên
Đăng ký nhận thông báo về những video mới nhất

Nếu bạn không sử dụng template engine của CodeIgniter thì bạn sẽ sử dụng PHP thuần trong các tập tin View của bạn. Để tối ưu hóa code PHP trong các tập tin này, và để ta dễ nhận ra các khối lệnh thì khuyến nghị là ta nên dùng cú pháp thay thế của PHP cho các cấu trúc điều khiển và thẻ rút gọn cho câu lệnh echo. Mục đích chính của việc sử dụng cú pháp này là để loại bỏ đi các cặp ngoặc xoắn ({}) và loại bỏ đi câu lệnh "echo".

Hộ trợ thẻ ngắn tự động

Lưu ý

Nếu cú pháp miêu tả trong bài viết này không làm việc trên server của bạn thì có thể trong tập tin ini của PHP đã tắt chế độ “short tags”. CodeIgniter sẽ tùy chọn rewrite lại chế độ này để cho phép bạn sử dụng cú pháp cho dù server của bạn không hỗ trợ nó. Bạn có thể tìm thấy điều này trong tập  tin config/config.php.

Lưu ý rằng nếu bạn không sử dụng đặc điểm này thì nếu các lỗi PHP xuất hiện trong các tập tin view của bạn thì thông báo lỗi kèm số dòng sẽ không hiển thị đúng. Thay vào đó, tất cả các lỗi sẽ được thể hiện ở dạng các lỗi qua phương thức eval().

Thay thế "echo"

Thông thường thì để echo hay in ra giá trị của một biến ta sẽ làm như sau:

<?php echo $variable; ?>

Với cú pháp thay thế thì ta có thể làm như sau (sẽ giúp giảm được độ dài câu lệnh):

<?=$variable?>

Thay thế cấu trúc điều khiển

Các cấu trúc điều khiển như if, for, foreach và while có thể được viết theo dạng đơn giản hơn bằng cách sử dụng cú pháp thay thế. Dưới đây là một ví dụ áp dụng cho foreach:

<ul>

<?php foreach ($todo as $item): ?>

    <li><?=$item?></li>

<?php endforeach; ?>

</ul>

Ở ví dụ trên bạn thấy rằng các cặp ngoặc xoắn ({}) không xuất hiện, thay vào đó dấu mở ngoặc xoắn { được thay thế bằng dấu hai chấm (:), dấu đóng ngoặc xoắn } được thay thế bằng endforeach. Cú pháp của ví dụ trên cũng áp dụng cho các cấu trúc điều khiển khác như endif;endfor;endforeach;, và endwhile;.

Dưới đây là một ví dụ khác áp dụng cho if/elseif/else.

<?php if ($username === 'sally'): ?>

    <h3>Hi Sally</h3>

<?php elseif ($username === 'joe'): ?>

    <h3>Hi Joe</h3>

<?php else: ?>

    <h3>Hi unknown user</h3>

<?php endif; ?>
» Next: CodeIgnitor: URI Routing
« Prev: CodeIgnitor: Tạo thư viện riêng
Các khóa học qua video dành cho Hội viên:
Python Lập trình C Java C# SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
<76K/month for all. Đăng ký Hội viên
Copied !!!