CodeIgnitor: Thư viện của CI

Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực

Thư viện được CI tạo ra nhằm tạo ra các lớp chức năng giúp cho bạn làm việc nhanh chóng với ứng dụng. Có thể xem library có vai trò giống với helper.

Mỗi library là một class được định nghĩa sẵn các phương thức tiện ích. Tất cả các library do CI định nghịa được đặt trong thư mục system/libraies. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể tự định nghĩa một library riêng của chính mình. Những library do chúng ta định nghĩa, có thể được lưu trong thư mục system/libraries nhưng tôi khuyên bạn nên đặt trong thư mục application/libraries.

Việc sử dụng một library tương tự như sử dụng helper với cú pháp như sau:

$this->load->library('class_name');

Ví dụ, CI đã định nghĩa sẳn library upload, bây giờ chúng ta muốn sử dụng library upload trong controller blog thì controller blog sẽ có nội dung sau:

<?php
class Blog extends CI_Controller {
    function __construct()
    {
        parent::__construct();
    }

    function index()
    {
        $this->load->library('upload'); //Load thư viện upload
    }
}
?>

Chúng ta cũng có thể load cùng lúc nhiều library (giống như helper) với cú pháp như sau:

$this->load->library(
  array('class_name1','class_name')
);

Ví dụ, tôi muốn load 2 library upload cart thì tôi sẽ có cú pháp như sau:

$this->load->library(
  array('upload','cart')
);

Tạo thư viện riêng

Vui lòng đọc hướng dẫn tại phần Tạo thư viện riêng.

» Tiếp: Tạo thư viện riêng
« Trước: Helper
Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực
Copied !!!