Lập trình C: Solution Bài tập phần điều kiện


Đăng ký nhận thông báo về những video mới nhất

Solution Bài tập 1:

#include<stdio.h>
#include<math.h>

int main(){
 float N;

 //1. Nhp liu
 printf("\nMoi ban nhap 1 so bat ky: ");
 scanf("%f",&N);

 //2. Kim tra N nguyên hay không:
 if(N==(int)N){
  printf("\n%g la so nguyen",N);
  //3. Kim tra tính chn l:
  if((int)N%2==0){
   printf("\n%g la so chan",N);
   //4. Kiêm tra chn dương
   if(N>0){
    printf("\n%g la so chan duong",N);
   }else{
    printf("\n%g khong phai la so chan duong",N);
   }
  }else{
   printf("\n%g la so le",N);
   //5. Kiêm tra lr âm
   if(N<0){
    printf("\n%g la so le am",N);
   }else{
    printf("\n%g khong phai la so le am",N);
   }
  }
  //6. Kim tra chính phương
  //Hàm ly căn bc 2: sqrt()
  float canBacHai;
  if(N>0){
   canBacHai=sqrt(N);
   if(canBacHai==(int)canBacHai){
    printf("\n%g la so chinh phuong",N);
   }else{
    printf("\n%g khong phai la so chinh phuong",N);
   }
  }else{
   printf("\n%g khong thoa man dieu kien cua 1 so chinh phuong",N);
  }
  //7. Kim tra đc bit
  if(0<N && N<1000){
   int hangDonVi=(int)N%10;
   int hangChuc=(int)N/10%10;
   int hangTram=(int)N/100%10;
   if(N==pow(hangDonVi,3)+pow(hangChuc,3)+pow(hangTram,3)){
    printf("\n%g la so dac biet",N);
   }else{
    printf("\n%g khong phai la so dac biet",N);
   }
  }else{
   printf("\n%g khong du dieu kien de xet tinh dac biet",N);
  }
 }else{
  printf("\n%g khong phai la so nguyen",N);
 }

 return 0;
}

Solution Bài tập 2:

#include<stdio.h>

int main(){

 int a=5, b=10;
 int trungGian;

 printf("\nTruoc khi hoan vi, a=%d, b=%d",a,b);

 //Tiến hành hoán v:
 trungGian=a;
 a=b;
 b=trungGian;

 printf("\nSau khi hoan vi, a=%d, b=%d",a,b);

 return 0;
}

Solution Bài tập 3 ý a:

#include<stdio.h>

int main(){

 int a=3, b=5, c=2, d=4;
 int Max, Min;

 //Thut toán tìm Max:
 Max=a;
 if(Max<b)
  Max=b;
 if(Max<c)
  Max=c;
 if(Max<d)
  Max=d;
 printf("\nMax = %d",Max);

 //Thut toán tìm Min:
 Min=a;
 if(Min>b)
  Min=b;
 if(Min>c)
  Min=c;
 if(Min>d)
  Min=d;
 printf("\nMin = %d",Min);

 return 0;
}

Solution Bài tập 8:

#include <iostream>

using namespace std;

int main() {
 int n,m,a,average;

 cin>>n>>m;

 average=(n+1)/2;

 if(m>average){
  a=m-1;
 }else if(m<average){
  a=m+1;
 }else{
  if(n%2!=0)
   a=1;
  else
   a=m+1;
 }
 cout<<a;

 return 0;
}

Bài viết này được đóng góp bởi LongDT. Nếu bạn thích V1Study và muốn đóng góp, bạn gửi bài viết về địa chỉ [email protected] hoặc gửi vào Zalo 0986.589.410. Bài viết của bạn sẽ xuất hiện sau khi được duyệt và bạn có thể trợ giúp những người học khác.
« Prev
Next »
Copied !!!