Lập trình C: Biến (Variable)


Đăng ký nhận thông báo về những video mới nhất

Biến (Variable) dùng để lưu trữ một giá trị (hay hằng) dữ liệu bất kỳ trong một tập hợp nào đó. Giá trị mà biến lưu có thể khác nhau. Chẳng hạn, một biến nguyên có thể lưu giá trị 5 nhưng cũng có thể lưu giá trị 10 trong tập hợp các số nguyên (integer).

Mỗi biến trong C sau khi được khai báo sẽ được cấp phát một vùng nhớ cụ thể, và vì vậy nó sẽ có địa chỉ. Vùng nhớ này sẽ lưu trữ giá trị của biến. Muốn lưu giá trị nào đó vào vùng nhớ ta chỉ cần gán giá trị đó cho biến tương ứng với vùng nhớ đó. Muốn lấy giá trị của biến lưu trữ trong vùng nhớ của biến ta cũng chỉ cần thông qua tên biến tương ứng. Ví dụ, ta có một biến A được cấp phát một vùng nhớ trong bộ nhớ, thì nếu muốn lưu giá trị là 10 vào vùng nhớ ta thông qua biến A như sau: A=10; . Còn nếu muốn lấy giá trị 10 đó từ vùng nhớ ta chỉ cần gọi: A.

Ta có cú pháp khai báo biến như sau:

Kiểu_dữ_liệu Tên_biến;
Hoặc:
Kiểu_dữ_liệu Tên_biến = Giá_trị;

, trong đó Giá_trị ở đây có thể là một hằng giá trị, giá trị của biến, giá trị của biểu thức hoặc giá trị trả về của một lời gọi hàm.

Xem video hướng dẫn khai báo biến: https://v1study.com/c-cach-khai-bao-bien.html

Lưu ý: việc khai báo biến cục bộ trong C phải nằm ở trên lời gọi hàm clrscr(). Dưới đây trình bày một số ví dụ về cách khai báo biến:

void main() {
int n;
char ch='A';
float f=1.5;
double d=3.66;
float a, b, c; //khai báo 3 biến a, b và c có cùng kiểu dữ liệu float
int e=5, g=7, h=9; //khai báo và gán cùng lúc nhiều biến
clrscr(); //hàm này phải nằm sau tất cả các câu lệnh khai báo
}

Nếu biến nguyên không được gán giá trị sau khi khai báo thì nó sẽ nhận một giá trị ngẫu nhiên trong dải giá trị tương ứng với kiểu dữ liệu của nó. Chẳng hạn như biến n được khai báo ở trên thì sẽ nhận giá trị ngẫu nhiên trong dải giá trị của kiểu int (-32768 đến 32767).

Vậy nên, trong trường hợp cần thiết bạn nên gán giá trị ban đầu thích hợp cho biến, chẳng hạn như sau khi khai báo biến lưu tổng cộng dồn bạn nên gán giá trị 0 ban đầu cho biến này, nếu không nó sẽ nhận giá trị bất kỳ, khi đó việc tính tổng cộng dồn sẽ không đúng.


Bài viết này được đóng góp bởi LongDT. Nếu bạn thích V1Study và muốn đóng góp, bạn gửi bài viết về địa chỉ [email protected] hoặc gửi vào Zalo 0986.589.410. Bài viết của bạn sẽ xuất hiện sau khi được duyệt và bạn có thể trợ giúp những người học khác.
« Prev
Next »
Copied !!!