Video C++: Tìm giá trị Max, Min mà không cần dùng mảng