Lập trình C: Ép kiểu (Cast)


Đăng ký nhận thông báo về những video mới nhất

Một biến có kiểu lớn hơn sẽ lưu được giá trị có kiểu tương đương hoặc nhỏ hơn.

Một biến có kiểu nguyên sẽ nhận được phần nguyên của giá trị kiểu thực.

Ví dụ:

int n=5, m=10;

short sh=15;

float f=20.5;

double d=30.65;

n=m; //n=10

n=sh; //n=15

n=f; //n=20

n=d; //n=30

f=d; //f=30.65

Ví dụ trên cho thấy biến f sẽ nhận giá trị 30.65 của biến d.

Tuy nhiên, nếu muốn biến f chỉ nhận phần nguyên của biến d, tức là chỉ nhận giá trị 30, thì bạn cần ép kiểu.

Cú pháp ép kiểu:

(Kiểu_dữ_liệu)Giá_trị

, trong đó Giá_trị có thể là một hằng, giá trị nằm trong biến, giá trị của biểu thức hoặc giá trị trả về của một lời gọi hàm.

Ví dụ:

float f=20.5;

double d=30.65;

f=(int)d; //f=30


Bài viết này được đóng góp bởi LongDT. Nếu bạn thích V1Study và muốn đóng góp, bạn gửi bài viết về địa chỉ [email protected] hoặc gửi vào Zalo 0986.589.410. Bài viết của bạn sẽ xuất hiện sau khi được duyệt và bạn có thể trợ giúp những người học khác.
« Prev
Next »
Copied !!!