Lập trình C: Hằng (Constant)


Đăng ký nhận thông báo về những video mới nhất

Video:

 

Hằng (Constant) là một giá trị cụ thể, và giá trị đó không thể thay đổi.

Ví dụ:

5 : hằng số nguyên

5.3 : hằng số thực

'Z' : hằng ký tự

"V1Study" : hằng chuỗi

Ta có hai cú pháp khai báo hằng:

Cú pháp 1:

const Kiểu_dữ_liệu Tên_hằng=Giá_trị;

Giá_trị ở đây có thể là một hằng giá trị, giá trị của biến, giá trị của biểu thức hoặc giá trị trả về của một hàm.

Lưu ý rằng cú pháp khai báo này bắt buộc phải được đặt ở trên lời gọi hàm clrscr().

Ví dụ:

const float PI=3.14;

const int n=3+5;

int max=10;

const int Max=max;

const double d=demo();

...

Cú pháp 2:

#define Tên_hằng Giá_trị

Cú pháp khai báo này không bắt buộc phải đặt ở trên lời gọi hàm clrscr().

Ví dụ:

#define PI 3.14

#define n 3+5

int max=10;

#define Max max

#define d demo()

...

Quy tắc đặt tên hằng:

Xem chi tiết quy tắc đặt tên tại đây.


Bài viết này được đóng góp bởi LongDT. Nếu bạn thích V1Study và muốn đóng góp, bạn gửi bài viết về địa chỉ [email protected] hoặc gửi vào Zalo 0986.589.410. Bài viết của bạn sẽ xuất hiện sau khi được duyệt và bạn có thể trợ giúp những người học khác.
« Prev
Next »
Copied !!!