Lập trình C: Chuyển từ kiểu int sang chuỗi


Đăng ký nhận thông báo về những video mới nhất

1. Dùng hàm itoa() thuộc thư viện <stdlib.h>

Ví dụ:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

main(){
    int n;
    char chuoi[33];

    printf("\nNhap vao mot so nguyen muon chuyen: ");
    scanf("%d",&n);
    printf("\nChuyen sang he 10: ");
    itoa(n,chuoi,10);
    puts(chuoi);
    printf("\nChuyen sang he 16: ");
    itoa(n,chuoi,16);
    puts(chuoi);
    printf("\nChuyen sang he 2: ");
    itoa(n,chuoi,2);
    puts(chuoi);

    return 0;
}

2. Sử dụng thư viện sstream trong c++

Ví dụ:

#include<iostream>
#include<sstream>
#include<string>
using namespace std;

main(){
    int so = 123;
    string chuoi;

    ostringstream chuyen;
    chuyen<<so;
    chuoi=chuyen.str();
    cout<<"Sau khi chuyen: "<<chuoi<<endl;
    chuoi+="ABC";
    cout<<"Sau khi ghep voi ABC: "<<chuoi;
    return 0;
}


Bài viết này được đóng góp bởi LongDT. Nếu bạn thích V1Study và muốn đóng góp, bạn gửi bài viết về địa chỉ [email protected] hoặc gửi vào Zalo 0986.589.410. Bài viết của bạn sẽ xuất hiện sau khi được duyệt và bạn có thể trợ giúp những người học khác.
« Prev
Next »
Copied !!!