Lập trình C: printf() & scantf()


Đăng ký nhận thông báo về những video mới nhất

Các hàm printf() và scanf() nằm trong thư viện <stdio.h> . Dưới đây ta sẽ tìm hiểu chi tiết cặp hàm nhập xuất quan trọng này của ngôn ngữ C.

scanf()

ham-scanf()

Hàm scanf() dùng để nhập dữ liệu (input) cho chương trình.

scanf() được gọi là hàm nhập liệu có định dạng, nó cho phép nhập được tất cả các kiểu dữ liệu khác nhau mà C hỗ trợ.

Bạn có thể nhập liệu cho nhiều biến khác nhau chỉ sử dụng duy nhất một hàm scanf(). Trong trường hợp này bạn có thể có hai cách nhập liệu, cách thứ nhất là bạn nhập các phần dữ liệu cách nhau bởi ít nhất một dấu cách rồi cuối cùng nhấn phím Enter; còn cách thứ hai là mỗi dữ liệu nhập vào xong bạn nhấn Enter để chuyển sang nhập dữ liệu tiếp theo.

Sau khi kết thúc việc nhập liệu thì trong bộ đệm nhập liệu sẽ còn chứa ký tự Enter, nếu bạn muốn khử dữ liệu từ bộ đệm bạn sẽ dùng câu lệnh fflush(stdin); .

Cú pháp:

scanf("Các_định_dạng", Các_địa_chỉ_của_các_biến);

, trong đó Các_địa_chỉ_của_các_biến bao gồm một hoặc nhiều địa chỉ của các biến được phân cách nhau bằng dấu ',' ; muốn lấy địa chỉ của một biến nào đó ta đặt dấu '&' ngay trước tên biến, ví dụ &n thể hiện địa chỉ của biến n. Các_định_dạng tương ứng với địa chỉ các biến được viết liên tục nhau mà không sử dụng bất kỳ một ký tự nào làm phần phân cách (kể cả ký tự cách - space).

Lưu ý rằng dữ liệu nhập được sẽ được lưu vào biến theo địa chỉ được chỉ ra, có bao nhiêu địa chỉ biến trong Các_địa_chỉ_của_các_biến thì phải có bấy nhiêu định dạng tương ứng trong Các_định_dạng.

Ví dụ:

int n;
float m;
double d;
char ch;
scanf("%d", &n); //nhập liệu cho một biến
scanf("%d%f%lf%c", &n, &m, &d, &ch); //nhập liệu cho các biến n, m, d và ch; các định dạng được đặt liên tục nhau.

printf()

ham-printf()

Hàm printf() dùng để hiển thị hay xuất (output) dữ liệu hoặc chuỗi thông báo ra màn hình hoặc các thiết bị output khác được hỗ trợ.

Về mặt bản chất, printf() gửi một chuỗi có định dạng tới stdin. stdin (Standard Input Devide) là một stream được định nghĩa trước và nó sẽ tự động được mở khi chương trình C bắt đầu được thực thi.

printf() nằm trong thư viện <stdio.h> và được gọi là hàm hiển thị dữ liệu có định dạng, nó cho phép hiển thị được tất cả các loại dữ liệu khác nhau của C.

Cú pháp:

printf("Chuỗi");
Hoặc:
printf("Chuỗi_chứa_các_định_dạng", Các_giá_trị);

, trong đó Các_giá_trị ở đây có thể bao gồm các hằng, biến, các biểu thức hoặc lời gọi hàm; Chuỗi_chứa_các_định_dạng bao gồm các văn bản thông thường và các định dạng cho các giá trị in ra.

Lưu ý rằng có bao nhiêu giá trị tại phần Các_giá_trị thì phải có bấy nhiêu định dạng tương ứng trong phần Chuỗi_chứa_các_định_dạng.

Ví dụ:

printf("Ngon ngu lap trinh C"); //sẽ in ra màn hình: Ngon ngu lap trinh C
printf("Moi ban nhap vao mot so bat ky: "); //sẽ in ra thông báo cho người dùng dễ hiểu
printf("In ra mot so nguyen: %d", 5); //sẽ in ra: In ra mot so nguyen: 5
printf("In ra hai so: %d, %f",5, 6.15); //sẽ in ra: In ra hai so: 5, 6.150000
printf("%d + %d = %d", 5, 7, 5+7); //sẽ in ra: 5 + 7 = 12
int n=30;
float m=10.5;
double d=20.25;
char ch='A';
printf("n = %d",n); //sẽ in ra: n = 30
printf("n = %d, m = %f, d = %lf, ch = %c", n, m, d, ch); //sẽ hiển thị: n = 30, m = 10.5, d = 20.25, ch = A

Bài viết này được đóng góp bởi LongDT. Nếu bạn thích V1Study và muốn đóng góp, bạn gửi bài viết về địa chỉ [email protected] hoặc gửi vào Zalo 0986.589.410. Bài viết của bạn sẽ xuất hiện sau khi được duyệt và bạn có thể trợ giúp những người học khác.
« Prev
Next »
Copied !!!