Lập trình C: Đề 2


Đăng ký nhận thông báo về những video mới nhất

Câu 1:

1. void Nhapmang(int A[][99], int *N, int *M);

2. void Tinhtong(int N, float a[]);

3. void Chanle(int N);

4. void Hoanvi(int *a, int *b);

Câu 2:

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <string.h>

void Nhap(int *N, char a[][25])
{
    int i;
    do
    {
        printf("\nN = ");
        scanf("%d",N);
    }while(*N<=0 || *N>50);
    printf("\nNhap cac chuoi:");
    for(i=0; i<*N; i++)
    {
        printf("\na[%d] = ",i);
        fflush(stdin);
        gets(a[i]);
    }
}

float Trungbinh(int N, char a[][25])
{
    int i;
    float tb=0;
    for(i=0; i<N; i++)
        tb=tb+strlen(a[i]);
    tb=tb/N;
    printf("\nDo dai trung binh cua cac chuoi la: %f",tb);
    return tb;
}

void Hienthi(int N, char a[][25], float tb)
{
    int i;
    if(N==1)
        printf("\nKhong co chuoi nao lon hon do dai trung binh");
    else
    {
        printf("\nNhung chuoi co do dai lon hon do dai trung binh la:");
        for(i=0; i<N; i++)
            if(strlen(a[i])>tb)
                printf("\n\"%s\"",a[i]);
    }
}

void main()
{
    int N;
    float tb;
    char a[50][25];
    clrscr();
    Nhap(&N,a);
    tb=Trungbinh(N,a);
    Hienthi(N,a,tb);
    getch();
}

Câu 3:

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>

void Menu(void)
{
    printf("\n1. Nhap N va mang nguyen");
    printf("\n2. Tim so duong nho nhat");
    printf("\n3. Dem cac so nguyen to");
    printf("\n4. Sap xep theo chieu tang dan");
    printf("\n5. Thoat");
}

void Nhap(int *N, int a[])
{
    int i;
    do
    {
        printf("\nN = ");
        scanf("%d",N);
    }while(*N<=0 || *N>=100);
    printf("\nNhap mang:");
    for(i=0; i<*N; i++)
    {
        printf("\na[%d] = ",i);
        scanf("%d",&a[i]);
    }
}

void Sapxep(int N, int a[])
{
    int i,j,tg;
    for(i=0; i<N-1; i++)
        for(j=i+1; j<N; j++)
            if(a[i]>a[j])
            {
                tg=a[i];
                a[i]=a[j];
                a[j]=tg;
            }
    printf("\nSau khi sap xep theo chieu tang dan, ta duoc:");
    for(i=0; i<N; i++)
        printf("\na[%d] = %d",i,a[i]);
}

int Timmin(int N, int a[])
{
    int i,Min=0;
    for(i=0; i<N; i++)
        if(a[i]>0)
        {
            Min=a[i];
            break;
        }
    for(; i<N; i++)
        if(a[i]>0 && a[i]<Min)
            Min=a[i];
    return Min;

}

int Nguyento(int N, int a[])
{
    int i,j, flag=0, dem=0;
    for(i=0; i<N; i++)
    {
        flag=0;
        if(a[i]>1)
            for(j=2; j<=sqrt(a[i]); j++)
                if(a[i]%j==0)
                {
                    flag=1;
                    break;
                }
        if(flag==0 && a[i]>1)
            dem++;
    }
    return dem;
}

void main()
{
    int N, chon, flag=0;
    int a[99];
    clrscr();
    Menu();
    while(1) {
        printf("\nMoi ban chon mot muc: ");
        scanf("%d",&chon);
        if(chon!=1 && flag==0 && chon!=5)
        {
            printf("\nCan nhap lieu truoc tien (chon 1)");
            continue;
        }
        flag=1;
        switch(chon)
        {
            case 1:
                Nhap(&N,a);
                break;
            case 2:
                if(Timmin(N,a)==0)
                    printf("\nKhong co so duong nao");
                else
                    printf("\nSo duong nho nhat la: %d",Timmin(N,a));
                break;
            case 3:
                if(Nguyento(N,a)==0)
                    printf("\nKhong co so nguyen to nao");
                else
                    printf("\nCo %d so nguyen to",Nguyento(N,a));
                break;
            case 4:
                Sapxep(N,a);
                break;
            case 5:
                return;
        }
    }
    getch();

}


Bài viết này được đóng góp bởi LongDT. Nếu bạn thích V1Study và muốn đóng góp, bạn gửi bài viết về địa chỉ [email protected] hoặc gửi vào Zalo 0986.589.410. Bài viết của bạn sẽ xuất hiện sau khi được duyệt và bạn có thể trợ giúp những người học khác.
« Prev
Next »
Copied !!!