Lập trình C: Bài tập phần điều kiện


Đăng ký nhận thông báo về những video mới nhất

Bài tập 1:

1. Nhập một số N bất kỳ từ bàn phím.

2. N có phải số nguyên không?

3. Kiểm tra tính chẵn lẻ của N.

4. N có phải là số chẵn dương không?

5. N có phải là số lẻ âm không?

6. N có phải số chính phương không?

7. Nếu 0<N<1000 thì kiểm tra xem N có phải số đặc biệt không? (số đặc biệt là số nguyên có tổng lập phương của các ký số bằng chính nó, ví dụ số 153 = 13 + 53 + 33)

Bài tập 2:

Cho 2 số a=5, b=10. Hãy đổi giá trị (hoán vị) 2 số a b cho nhau sao cho kết quả là: a=10, b=5.

Bài tập 3:

Cho 4 số a=3, b=5, c=2, d=4.

a. Hãy tìm và in ra giá trị lớn nhất (Max) và nhỏ nhất (Min) trong các số trên.

b. Hãy in ra các số theo thứ tự tăng dần (2 3 4 5) và thứ tự giảm dần (5 4 3 2).

Bài tập 4:

1. Nhập một ký tự ch bất kỳ từ bàn phím.

2. Kiểm tra xem ký tự ch là nguyên âm, phụ âm, ký số (ký tự số) hay ký tự khác.

Bài tập 5:

1. Nhập một tháng th bất kỳ từ bàn phím.

2. Kiểm tra xem tháng th có bao nhiêu ngày.

* Gợi ý:

+ Các tháng 1, 3, 5, 7, 8, 10 và tháng 12 có 31 ngày.

+ Các tháng 4, 6, 9 và tháng 11 có 30 ngày.

+ Đối với tháng 2 bạn cần phải nhập vào một năm n, nếu n là năm nhuận thì tháng 2 có 29 ngày, ngược lại tháng 2 có 28 ngày (n là năm nhuận nếu nó thỏa mãn một trong 2 điều kiện: điều kiện thứ nhất là n chia hết cho 4 nhưng không chia hết cho 100, điều kiện thứ hai là n chia hết cho 400, ví dụ 2012 là năm nhuận, 2000 cũng là năm nhuận).

Bài tập 6:

1. Bạn hãy viết một chương trình giải phương trình bậc nhất ax+b=0.

2. Bạn hãy viết một chương trình giải phương trình bậc hai ax2+bx+c=0.

3. Bạn hãy viết một chương trình giải phương trình trùng phương ax4+bx2+c=0.

4. Bạn hãy viết một chương trình giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.

Bài tập 7:

1. Nhập vào từ bàn phím 3 số a, b, c bất kỳ.

2. Kiểm tra xem 3 số a, b, c ở trên có thỏa mãn là 3 cạnh của một tam giác không.

3. a, b, c có phải là 3 cạnh của tam giác cân không?

4. a, b, c có phải là 3 cạnh của tam giác đều không?

5. a, b, c có phải là 3 cạnh của tam giác vuông không?

6. a, b, c có là 3 cạnh của tam giác vuông cân không?

Bài tập 8:

One day Ucoder and Ucoda were playing a very simple game.

First, each player chooses an integer in the range from 1 to n.

Let's assume that Ucoder chose number m, and Ucoda chose number a. Then, by using a random generator they choose a random integer c in the range between 1 and n (any integer from 1 to n is chosen with the same probability), after which the winner is the player, whose number was closer to c.

The boys agreed that if m and a are located on the same distance from c, Ucoder wins. Ucoda wants to win very much, so he asks you to help him.

You know the number selected by Ucoder, and number n. You need to determine which value of a Ucoda must choose, so that the probability of his victory is the highest possible.

More formally, you need to find such integer a (1 ≤ a ≤ n), that the probability that |c - a| < |c - m| is maximal, where c is the equiprobably chosen integer from 1 to n (inclusive).

Input Format

The first line contains two integers n and m - the range of numbers in the game, and the number selected by Ucoder respectively.

Constraints

1 <= m <= n <= 1018

Output Format

Print a single number - such value a, that probability that Ucoda wins is the highest. If there are multiple such values, print the minimum of them.


Bài viết này được đóng góp bởi LongDT. Nếu bạn thích V1Study và muốn đóng góp, bạn gửi bài viết về địa chỉ [email protected] hoặc gửi vào Zalo 0986.589.410. Bài viết của bạn sẽ xuất hiện sau khi được duyệt và bạn có thể trợ giúp những người học khác.
« Prev
Next »
Copied !!!