Lập trình C: Đề 5


Đăng ký nhận thông báo về những video mới nhất

Câu 1:

1. void Nhapmang(float a[][99], int *N, int *M);

2. void Tinhtong(int N, float a[]);

3. void Chanle(int N);

4. void Hoanvi(int *a, int *b);

Câu 2:

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<string.h>

void Nhap(int *N, char a[][25])
{
    int i;
    do
    {
        printf("\nN = ");
        scanf("%d",N);
    }while(*N<=0 || *N>50);
    printf("\nNhap cac chuoi:");
    for(i=0; i<*N; i++)
    {
        printf("\na[%d] = ",i);
        fflush(stdin);
        gets(a[i]);
    }
}

void Max(int N, char a[][25], int *max)
{
    int i;
    *max=strlen(a[0]);
    for(i=1; i<N; i++)
        if(*max<strlen(a[i]))
            *max=strlen(a[i]);
    printf("\nDo dai lon nhat trong cac chuoi la: %d",*max);
}

void Hienthi(int N, char a[][25], int max)
{
    int i;
    printf("\nNhung chuoi co do dai bang %d gom:",max);
    for(i=0; i<N; i++)
        if(max==strlen(a[i]))
            printf("\n\"%s\"",a[i]);
}

void main()
{
    int N, max;
    char a[50][25];
    clrscr();
    Nhap(&N,a);
    Max(N,a,&max);
    Hienthi(N,a,max);
    getch();
 }

Câu 3:

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>

void Menu(void)
{
    printf("\n1. Nhap mang so nguyen duong");
    printf("\n2. Tinh tong cac so");
    printf("\n3. Tinh trung binh cong");
    printf("\n4. Dem so chinh phuong");
    printf("\n5. Sap xep tang dan");
    printf("\n6. Thoat");
}

void Nhap(int *N, int a[])
{
    int tg;
    *N=0;
    do
    {
        printf("\na[%d] = ",*N);
        scanf("%d",&tg);
        if(tg>0)
            a[(*N)++]=tg;
        if(tg==-1)
            return;
    }while(tg!=-1);
}

int Tinhtong(int N, int a[])
{
    int i, tong=0;
    for(i=0; i<N; i++)
        tong+=a[i];
    return tong;
}

float Trungbinh(int N, int a[])
{
    float tong=Tinhtong(N,a);
    return tong/N;
}

int Chinhphuong(int N, int a[])
{
    int i, dem=0;
    for(i=0; i<N; i++)
        if(sqrt(a[i])==(int)sqrt(a[i]))
            dem++;
    return dem;
}

void Sapxep(int N, int a[])
{
    int i,j,tg;
    for(i=0; i<N-1; i++)
        for(j=i+1; j<N; j++)
            if(a[i]>a[j])
            {
                tg=a[i];
                a[i]=a[j];
                a[j]=tg;
            }
    printf("\nSap xep theo thu tu tang dan:");
    for(i=0; i<N; i++)
        printf("\na[%d] = %d",i,a[i]);
}

void main()
{
    int N, chon, flag=0;
    int a[50];
    clrscr();
    Menu();
    while(1) {
        printf("\nMoi ban chon mot muc: ");
        scanf("%d",&chon);
        if(chon!=1 && flag==0 && chon!=6)
        {
            printf("\nCan nhap lieu truoc tien (chon muc 1)");
            continue;
        }
        flag=1;
        switch(chon)
        {
            case 1:
                Nhap(&N,a);
                break;
            case 2:
                printf("\nTong cac phan tu la: %d",Tinhtong(N,a));
                break;
            case 3:
                printf("\nTrung binh cong cua cac phan tu: %f",Trungbinh(N,a));
                break;
            case 4:
                printf("\nSo luong so chinh phuong la: %d",Chinhphuong(N,a));
                break;
            case 5:
                Sapxep(N,a);
                break;
            case 6: return;
        }
    }
    getch();
}


Nếu bạn có điều thắc mắc, bạn hãy comment cho V1Study để được giải đáp.
Bài viết này được chia sẻ bởi LongDT. Nếu bạn muốn chia sẻ bài viết, bạn hãy Đăng ký làm thành viên!
« Prev
Next »
Copied !!!