Lập trình C: Đề 7


Đăng ký nhận thông báo về những video mới nhất

Câu 1:

1. void Nhap(float a[][99], int *N, int *M);

2. void Tingtong(int N, float a[]);

3. void Kiemtra(int N);

4. void Hoanvi(int *a, int *b);

Câu 2:

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<string.h>

void Nhap(int *N, char a[][25])
{
    int i;
    do
    {
        printf("\nN = ");
        scanf("%d",N);
    }while(!(0<*N && *N<=50));
    printf("\nNhap lieu cho mang:");
    for(i=0; i<*N; i++)
    {
        printf("\na[%d] = ",i);
        fflush(stdin);
        gets(a[i]);
    }
}

void Min(int N, char a[][25])
{
    int i;
    int s;
    s=strlen(a[0]);
    for(i=1; i<N; i++)
        if(s>strlen(a[i]))
            s=strlen(a[i]);
    printf("\nDo dai nho nhat cua cac chuoi la: %d",s);
}

void Timkiem(int N, char a[][25])
{
    int i,s,f=0;
    s=strlen(a[0]);
    for(i=1; i<N; i++)
        if(s>strlen(a[i]))
            s=strlen(a[i]);
    printf("\nNhung chuoi co do dai lon hon %d gom:",s);
    for(i=0; i<N; i++)
        if(strlen(a[i])>s)
        {
            f=1;
            printf("\n\"%s\"",a[i]);
        }
    if(f==0)
        printf("\nKhong co chuoi nao lon hon %d",s);
}

void main()
{
    int N;
    char a[50][25];
    clrscr();
    Nhap(&N,a);
    Min(N,a);
    Timkiem(N,a);
    getch();
}

Câu 3:

#include<stdio.h>
#include<conio.h>

void menu(void)
{
    printf("\n1. Nhap N va mang nguyen");
    printf("\n2. Tim so duong chan nho nhat");
    printf("\n3. Tinh tong le");
    printf("\n4. In an");
    printf("\n5. Thoat");
}

void Nhap(int *N, int a[])
{
    int i;
    do
    {
        printf("\nN = ");
        scanf("%d",N);
    }while(*N<=0 || *N>=100);
    printf("\nNhap lieu cho mang:");
    for(i=0; i<*N; i++)
    {
        printf("\na[%d] = ",i);
        scanf("%d",&a[i]);
    }
}

void Sapxep(int N, int a[])
{
    int i,j,tg;
    for(i=0; i<N-1; i++)
        for(j=i+1; j<N; j++)
            if(a[i]<a[j])
            {
                tg=a[i];
                a[i]=a[j];
                a[j]=tg;
            }
    printf("\nSau khi sap xep giam dan, ta duoc:");
    for(i=0; i<N; i++)
        printf("\na[%d] = %d",i,a[i]);
}

void Tongle(int N, int a[])
{
    int i,s=0;
    for(i=0; i<N; i++)
        if(a[i]%2!=0)
            s+=a[i];
    printf("\nTong cac phan tu le la: %d",s);
}

void Duongchanmin(int N, int a[])
{
    int i,Min=0;
    for(i=0; i<N; i++)
        if(a[i]>0 && a[i]%2==0)
        {
            Min=a[i];
            break;
        }
    for(i=i; i<N; i++)
        if(a[i]>0 && a[i]%2==0 && a[i]<Min)
            Min=a[i];
    if(Min==0)
        printf("\nKhong co so duong chan nao");
    else
        printf("\nSo duong chan nho nhat la: %d",Min);
}

void main()
{
    int N, a[99], chon;
    clrscr();
    menu();
    while(1) {
        printf("\nChon 1 muc: ");
        scanf("%d",&chon);
        switch(chon)
        {
            case 1:
                Nhap(&N,a);
                break;
            case 2:
                Duongchanmin(N,a);
                break;
            case 3:
                Tongle(N,a);
                break;
            case 4:
                Sapxep(N,a);
                break;
            case 5: return;
        }
    }
    getch();
}


Bài viết này được đóng góp bởi LongDT. Nếu bạn thích V1Study và muốn đóng góp, bạn gửi bài viết về địa chỉ [email protected] hoặc gửi vào Zalo 0986.589.410. Bài viết của bạn sẽ xuất hiện sau khi được duyệt và bạn có thể trợ giúp những người học khác.
« Prev
Next »
Copied !!!