Lập trình C: Đề 14


Đăng ký nhận thông báo về những video mới nhất

Câu 1:

1. int Tim_ucln(int a, int b);

2. int Vitri(int N, float a[]);

3. void  Nhap(int *a);

4. void Count(char a[]);

Câu 2:

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<string.h>

void nhap(char a[])
{
    do
    {

        printf("\nNhap chuoi: ");
        fflush(stdin);
        gets(a);
    }while(strlen(a)==0);
}

void dem(char a[])
{
    int i,j,dem=0,flag=0;
    for(i=0; i<strlen(a); i++)
    {
        dem=0;
        flag=0;
        for(j=0; j<i; j++)
            if(a[j]==a[i])
                flag=1;
        if(flag==1)
            continue;
        else
            for(j=i; j<strlen(a); j++)
                if(a[j]==a[i])
                    dem++;
        printf("\nSo lan xuat hien ky tu '%c': %d",a[i],dem);
    }
}

void kiemtra(char a[])
{
    if(a[0]=='h' && a[1]=='e' && a[2]=='l' && a[3]=='l' && a[4]=='o')
        printf("\nChuoi \"%s\" bat dau bang chuoi \"hello\"",a);
    else
        printf("\nChuoi \"%s\" khong bat dau bang chuoi \"hello\"",a);
}

void main()
{
    char a[30];
    clrscr();
    nhap(a);
    dem(a);
    kiemtra(a);
    getch();
}

Câu 3:

#include <stdio.h>
#include <conio.h>

void menu(void)
{
  printf("\n1. Nhap N va mang nguyen N phan tu");
  printf("\n2. Hien thi mang vua nhap theo dinh dang");
  printf("\n3. Tinh tong cac phan tu cuoi moi hang");
  printf("\n4. Tinh tong so phan tu chia het cho N");
  printf("\n5. Thoat");
}

void nhap(int *N, int a[])
{
  int i;
  do
  {
    printf("\nN = ");
    scanf("%d",N);
  }while(!(0<*N && *N<100));
  printf("\nNhap lieu cho mang:");
  for(i=0; i<*N; i++)
  {
    printf("\na[%d] = ",i);
    scanf("%d",a+i);
  }
}

void hienthi(int N, int a[])
{
  int i=0, j, k=0;
  while(k<N)     //Trong khi so luong phan tu in ra con <N
  {
    for(j=0; j<=i; j++)  //thi tien hanh in cac phan tu tren tung hang (i dai dien cho hang)
    {
        if(k==N)
          break;
        printf("%5d",a[k++]);
    }
    printf("\n");        //roi xuong hang tiep theo
    i++;                 //de in tiep
  }
}

void dem(int N, int a[])
{
  int dem=0, i;
  for(i=0; i<N; i++)
    if(a[i]%N==0)
      dem++;
  printf("\nSo luong phan tu chia het cho %d la %d",N,dem);
}

void tong(int N, int a[])
{
  int t=0, i, j, k=0;
  for(i=0; i<N; i++)
  {
    for(j=0; j<=i; j++)
    {
      if(k==N)
    break;
      if(j==i)
    t+=a[k];
      if(j!=i && k==N-1)
    t+=a[k];
      k++;
    }
  }
  printf("\nTong cac phan tu cuoi moi hang la: %d",t);
}

void main()
{
  int chon;
  int N, a[99];
  clrscr();
  menu();
  while(1) {
      printf("\n\nMoi ban chon mot muc: ");
      scanf("%d",&chon);
      switch(chon) {
          case 1:
              nhap(&N,a);
             break;
          case 2:
              hienthi(N,a);
             break;
          case 3:
              tong(N,a);
              break;
          case 4:
              dem(N,a);
             break;
          case 5: return;
      }
  }
  getch();
}


Bài viết này được đóng góp bởi LongDT. Nếu bạn thích V1Study và muốn đóng góp, bạn gửi bài viết về địa chỉ [email protected] hoặc gửi vào Zalo 0986.589.410. Bài viết của bạn sẽ xuất hiện sau khi được duyệt và bạn có thể trợ giúp những người học khác.
« Prev
Next »
Copied !!!