Lập trình C: Đề 9


Đăng ký nhận thông báo về những video mới nhất

Câu 1:

1. void Nhap(int a[][99], int *N, int *M);

2. void Tinhtong(int N);

3. void Kiemtra(int N);

4. void Hoanvi(float *a, float *b);

Câu 2:

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<string.h>

void nhap(int *N, char a[][25])
{
    int i;
    do
    {
        printf("\nN = ");
        scanf("%d",N);
    }while(*N<=0 || *N>50);
    printf("\nNhap cac chuoi:");
    for(i=0; i<*N; i++)
    {
        fflush(stdin);
        printf("\na[%d] = ",i);
        gets(a[i]);
    }
}

void minmax(int N, char a[][25], int *Min, int *Max)
{
    int i;
    *Min=strlen(a[0]);
    for(i=1; i<N; i++)
        if(strlen(a[i])<*Min)
            *Min=strlen(a[i]);
    *Max=strlen(a[0]);
    for(i=1; i<N; i++)
        if(strlen(a[i])>*Max)
            *Max=strlen(a[i]);
    printf("\nDo dai Min = %d\nDo dai Max=%d",*Min,*Max);
}

void hienthi(int N, char a[][25], int Min, int Max)
{
    int i, flag=0;
    printf("\nNhung chuoi co do dai >%d va <%d:",Min,Max);
    for(i=0; i<N; i++)
        if(strlen(a[i])>Min && strlen(a[i])<Max)
        {
            flag=1;
            printf("\na[%d] = \"%s\"",i,a[i]);
        }
    if(flag==0)
        printf("\nKhong co chuoi nao");
}

void main()
{
    int N, Min, Max;
    char a[50][25];
    clrscr();
    nhap(&N,a);
    minmax(N,a,&Min,&Max);
    hienthi(N,a,Min,Max);
    getch();
}

Câu 3:

#include<stdio.h>
#include<conio.h>

void menu(void)
{
    printf("\n1. Nhap N va mang so thuc kieu double");
    printf("\n2. Tim so lon nhat va nho nhat");
    printf("\n3. Tinh tong cac so lon nhat va nho nhat");
    printf("\n4. Hien thi cac so lon nhat va nho nhat");
    printf("\n5. Ket thuc");
}

void nhap(int *N, double a[])
{
    int i;
    do
    {
        printf("\nN = ");
        scanf("%d",N);
    }while(*N<=0 || *N>=100);
    printf("\nNhap cac phan tu cua mang:");
    for(i=0; i<*N; i++)
    {
        printf("\na[%d] = ",i);
        scanf("%lf",&a[i]);
    }
}

void maxmin(int N, double a[], double *Max, double *Min)
{
    int i;
    *Max=a[0];
    for(i=1; i<N; i++)
        if(*Max<a[i])
            *Max=a[i];
    *Min=a[0];
    for(i=1; i<N; i++)
        if(*Min>a[i])
            *Min=a[i];
}

double tinhtong(int N, double a[], double Max, double Min)
{
    int i;
    double tong=0;
    for(i=0; i<N; i++)
        if(a[i]==Min || a[i]==Max)
            tong+=a[i];
    return tong;
}

void hienthi(int N, double a[], double Max, double Min)
{
    int i;
    printf("\nNhung phan tu Min la:");
    for(i=0; i<N; i++)
        if(a[i]==Min)
            printf("\na[%d] = %lf",i,a[i]);
    printf("\nNhung phan tu Max la:");
    for(i=0; i<N; i++)
        if(a[i]==Max)
            printf("\na[%d] = %lf",i,a[i]);
}

void main()
{
    int N,chon,flag=0;
    double a[99], Max, Min;
    clrscr();
    menu();
    while(1) {
        printf("\nMoi ban chon 1 muc: ");
        scanf("%d",&chon);
        if(flag==0 && chon!=1 && chon!=5)
        {
            printf("\nBan can chon muc 1 truoc");
            continue;
        }
        flag=1;
        switch(chon)
        {
            case 1:
                nhap(&N,a);
                break;
            case 2:
                maxmin(N,a,&Max,&Min);
                printf("\nPhan tu Max=%lf, phan tu Min=%lf",Max,Min);
                break;
            case 3:
                printf("\nTong tat ca cac phan tu max ma min la: %lf",tinhtong(N,a,Max,Min));
                break;
            case 4:
                hienthi(N,a,Max,Min);
                break;
            case 5: return;
        }
    }
    getch();
}


Bài viết này được đóng góp bởi LongDT. Nếu bạn thích V1Study và muốn đóng góp, bạn gửi bài viết về địa chỉ [email protected] hoặc gửi vào Zalo 0986.589.410. Bài viết của bạn sẽ xuất hiện sau khi được duyệt và bạn có thể trợ giúp những người học khác.
« Prev
Next »
Copied !!!