Lập trình C: Đề 10


Đăng ký nhận thông báo về những video mới nhất

Câu 1:

1. void Max(int N, int a[]);

2. void Nguyento(int N, int a[]);

3. void Check(int N);

4. void Cut(char a[]);

Câu 2:

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<string.h>

void nhap(char a[])
{
    do
    {
        printf("\nNhap chuoi (do dai <=50): ");
        fflush(stdin);
        gets(a);
    }while(strlen(a)==0 || strlen(a)>50);
}

void doixung(char a[])
{
    char b[50];
    strcpy(b,a);
    strrev(b);
    if(strcmp(a,b)==0 && strlen(a)>1)
        printf("\nChuoi \"%s\" la chuoi doi xung",a);
    else
        printf("\nChuoi \"%s\" khong doi xung",a);
}

void main()
{
    char a[50];
    clrscr();
    nhap(a);
    doixung(a);
    getch();
}

Câu 3:

#include<stdio.h>
#include<conio.h>

void menu(void)
{
    printf("\n1. Nhap mang so nguyen gom N phan tu");
    printf("\n2. Tinh tong cac so le duong");
    printf("\n3. Tim so le duong nho nhat");
    printf("\n4. Hien thi tat ca cac so le duong");
    printf("\n5. Ket thuc");
}

void nhap(int *N, int a[])
{
    int i;
    do
    {
        printf("\nN = ");
        scanf("%d",N);
    }while(*N<=0 || *N>=100);
    printf("\nNhap cac phan tu mang:");
    for(i=0; i<*N; i++)
    {
        printf("\na[%d] = ",i);
        scanf("%d",&a[i]);
    }
}

int duongle(int N, int a[])
{
    int i, tong=0;
    for(i=0; i<N; i++)
        if(a[i]>0 && a[i]%2!=0)
            tong+=a[i];
    return tong;
}

int duonglemax(int N, int a[])
{
    int i, Max=0;
    for(i=0; i<N; i++)
        if(a[i]>0 && a[i]%2!=0)
        {
            Max=a[i];
            break;
        }
    for(i=i; i<N; i++)
        if(a[i]>0 && a[i]%2!=0 && a[i]>Max)
            Max=a[i];
    return Max;

}

void hienthi(int N, int a[])
{
    int i, flag=0;
    printf("\nNhung so duong le cua mang:");
    for(i=0; i<N; i++)
        if(a[i]>0 && a[i]%2!=0)
        {
            flag=1;
            printf("\na[%d] = %d",i,a[i]);
        }
    if(flag==0)
        printf("\nMang khong co so duong le nao");
}

void main()
{
    int N, a[99], chon, flag=0;
    clrscr();
    menu();
    while(1)
    {
        printf("\nMoi ban chon 1 muc: ");
        scanf("%d",&chon);
        if(flag==0 && chon!=1 && chon!=5)
        {
            printf("\nBan phai chon muc 1 truoc");
            continue;
        }
        flag=1;
        switch(chon)
        {
            case 1:
                nhap(&N,a);
                break;
            case 2:
                printf("\nTong cac so duong le: %d",duongle(N,a));
                break;
            case 3:
                if(duonglemax(N,a)==0)
                    printf("\nKhong co so duong le trong mang");
                else
                    printf("\nSo duong le max trong mang la: %d",duonglemax(N,a));
                break;
            case 4:
                hienthi(N,a);
                break;
            case 5: return;
        }
    }
    getch();
}


Bài viết này được đóng góp bởi LongDT. Nếu bạn thích V1Study và muốn đóng góp, bạn gửi bài viết về địa chỉ [email protected] hoặc gửi vào Zalo 0986.589.410. Bài viết của bạn sẽ xuất hiện sau khi được duyệt và bạn có thể trợ giúp những người học khác.
« Prev
Next »
Copied !!!