Lập trình C: Đề 20


Đăng ký nhận thông báo về những video mới nhất

Câu 1:

1. void inan(char a[]);

2. int nhonhat(int N, int a[]);

3. void nhap(int *N);

4. void giaithua(int N);

Câu 2:

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <string.h>

void nhap(int *N, char a[][25])
{
  int i;
  do
  {
    printf("\nN = ");
    scanf("%d",N);
  }while(!(0<*N && *N<=10));
  printf("\nNhap cac chuoi:");
  for(i=0; i<*N; i++)
  {
    do
    {
        printf("\na[%d] = ",i);
    fflush(stdin);
        gets(a[i]);
    }while(strlen(a[i])==0 || strlen(a[i])>24);
  }
}

void hienthi(int N, char a[][25])
{
  int i;
  printf("\nCac chuoi vua nhap la:\n");
  for(i=0; i<N; i++)
    puts(a[i]);
}

void noichuoi(int N, char a[][25])
{
  int i;
  char *s;
  for(i=0; i<N; i++)
  {
    strcat(s,a[i]);
    strcat(s," ");
  }
  printf("\nSau khi noi, ta duoc chuoi: %s",s);
}

void main()
{
  int N;
  char a[10][25];
  clrscr();
  nhap(&N,a);
  hienthi(N,a);
  noichuoi(N,a);
  getch();
}

Câu 3:

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <string.h>

void menu(void)
{
  printf("\n1. Input N,M and N strings and M strings");
  printf("\n2. Print N strings then printf M strings");
  printf("\n3. Upper the last string and printt it");
  printf("\n4. Find each string in M strings apear how many times in N strings");
  printf("\n5. Exit");
}

void nhap(int *N, char a[][25], int *M, char b[][25])
{
  int i;
  do
  {
    printf("\nN = ");
    scanf("%d",N);
  }while(!(0<*N && *N<20));
  printf("\nNhap %d chuoi:",*N);
  for(i=0; i<*N; i++)
  {
    printf("\na[%d] = ",i);
    fflush(stdin);
    gets(a[i]);
  }
  do
  {
    printf("\nM = ");
    scanf("%d",M);
    fflush(stdin);
  }while(!(0<*M && *M<20));
  printf("\nNhap %d chuoi:",*M);
  for(i=0; i<*M; i++)
  {
    printf("\nb[%d] = ",i);
    fflush(stdin);
    gets(b[i]);
  }
}

void inan(int N, char a[][25], int M, char b[][25])
{
  int i;
  printf("\n%d chuoi la:",N);
  for(i=0; i<N; i++)
    printf("\na[%d] = %s",i,a[i]);
  printf("\n%d chuoi la:",M);
  for(i=0; i<M; i++)
    printf("\nb[%d] = %s",i,b[i]);

}

void upper(int N, char a[][25])
{
  int i;
  char *p;
  strcpy(p,a[N-1]);
  for(i=0; i<strlen(p); i++)
    if(p[i]>='a' && p[i]<='z')
      p[i]-=32;
  printf("\nSau khi chuyen doi, chuoi cuoi cung co dang: %s",p);
}

void xuathien(int N, char a[][25], int M, char b[][25])
{
  int i,j,dem=0;
  for(i=0; i<M; i++)
  {
    dem=0;
    for(j=0; j<N; j++)
       if(strstr(a[j],b[i]))
     dem++;
    printf("\nChuoi \"%s\" xuat hien %d lan trong nhung chuoi:",b[i],dem);
    for(j=0; j<N; j++)
       if(strstr(a[j],b[i]))
         printf("\n%s",a[j]);
  }
}

void main()
{
  int chon,N,M;
  char a[20][25], b[20][25];
  clrscr();
  while(1) {
    menu();
    printf("\nMoi ban chon mot muc: ");
    scanf("%d",&chon);
    switch(chon) {
      case 1: nhap(&N,a,&M,b); break;
      case 2: inan(N,a,M,b); break;
      case 3: upper(N,a); break;
      case 4: xuathien(N,a,M,b); break;
      case 5: return;
    }
  }
  getch();
}


Nếu bạn có điều thắc mắc, bạn hãy comment cho V1Study để được giải đáp.
Bài viết này được chia sẻ bởi LongDT. Nếu bạn muốn chia sẻ bài viết, bạn hãy Đăng ký làm thành viên!
« Prev
Next »
Copied !!!