Lập trình C: Đề 15


Đăng ký nhận thông báo về những video mới nhất

Câu 1:

1. void Kt_fibonacci(int N);

2. void Tinh_tbc(int N, int a[][50]);

3. void Convert(int N);

4. void Sum(float a, float b);

Câu 2:

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<string.h>

void nhap(int *N, char a[][25])
{
    int i;
    do
    {
        printf("\nN = ");
        scanf("%d",N);
    }while(!(0<*N && *N<10));
    printf("\nNhap cac chuoi:");
    for(i=0; i<*N; i++)
    {
        printf("\na[%d] = ",i);
        fflush(stdin);
        gets(a[i]);
    }
}

void chuoingannhat(int N, char a[][25])
{
    int i, Min=strlen(a[0]);
    for(i=1; i<N; i++)
        if(Min>strlen(a[i]))
            Min=strlen(a[i]);
    printf("\nDo dai Min=%d. Nhung chuoi co do dai Min:",Min);
    for(i=0; i<N; i++)
        if(strlen(a[i])==Min)
            printf("\na[%d] = \"%s\"",i,a[i]);
}

void chuachuoidautien(int N, char a[][25])
{
    int i, flag=0;
    printf("\nChuoi dau tien la \"%s\". Nhung chuoi chua chuoi dau tien:",a[0]);
    for(i=1; i<N; i++)
        if(strstr(a[i],a[0])!=NULL)
        {
            printf("\na[%d] = \"%s\"",i,a[i]);
            flag=1;
        }
    if(flag==0)
        printf("\nKhong chuoi nao chua chuoi dau tien");
}

void main()
{
    int N;
    char a[9][25];
    clrscr();
    nhap(&N,a);
    chuoingannhat(N,a);
    chuachuoidautien(N,a);
    getch();
}

Câu 3:

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<math.h>

void menu(void)
{
    printf("\n1. Nhap N");
    printf("\n2. Nhap day Fibo");
    printf("\n3. Tim phan tu (N+5)");
    printf("\n4. Hien thi cac phan tu chinh phuong");
    printf("\n5. Thoat");
}

void nhap(int *N)
{
    do
    {
        printf("\nN = ");
        scanf("%d",N);
    }while(!(0<*N && *N<20));
}

void inAn(int N, int a[])
{
    int i;
    a[0]=1;
    a[1]=1;
    for(i=2; i<N; i++)
        a[i]=a[i-1]+a[i-2];
    printf("\n%d phan tu dau tien cua day Fibo:\n",N);
    for(i=0; i<N; i++)
        printf("%d  ",a[i]);
}

void inThem5PhanTu(int N, int a[])
{
    int i;
    for(i=N; i<N+5; i++)
        a[i]=a[i-1]+a[i-2];
}

void chinhPhuong(int N, int a[])
{
    int i, flag=0;
    printf("\nNhung phan tu trong %d phan tu dau tien cua day Fibo la so chinh phuong:\n",N);
    for(i=0; i<N; i++)
        if(sqrt(a[i])==(int)sqrt(a[i]))
        {
            printf("%d  ",a[i]);
            flag=1;
        }
    if(flag==0)
        printf("\nKhong co phan tu nao la so chinh phuong");
}

void main()
{
    int N, chon, flag=0, i;
    int a[24];
    clrscr();
    menu();
    while(1) {
        printf("\nMoi ban chon 1 muc: ");
        scanf("%d",&chon);
        if(flag==0 && chon!=1 && chon!=5)
        {
            printf("\nBan phai chon muc 1 truoc tien");
            continue;
        }
        flag=1;
        switch(chon) {
            case 1:
                nhap(&N);
                break;
            case 2:
                inAn(N,a);
                break;
            case 3:
                inThem5PhanTu(N,a);
                printf("\n(N+5)=%d phan tu dau tien cua day Fibo:\n",N+5);
                for(i=0; i<N+5; i++)
                    printf("%d  ",a[i]);
                break;
            case 4:
                chinhPhuong(N,a);
                break;
            case 5: return;
        }
    }
    getch();
}


Bài viết này được đóng góp bởi LongDT. Nếu bạn thích V1Study và muốn đóng góp, bạn gửi bài viết về địa chỉ [email protected] hoặc gửi vào Zalo 0986.589.410. Bài viết của bạn sẽ xuất hiện sau khi được duyệt và bạn có thể trợ giúp những người học khác.
« Prev
Next »
Copied !!!