C++: Bài 15. Vòng lặp while


Đăng ký nhận thông báo về những video mới nhất

Tương tự như vòng lặp for, vòng lặp while cũng được dùng để thực hiện lặp đi lặp lại nhiều lần một khối lệnh. Vòng lặp while còn gọi là vòng lặp không xác định (vô hạn) vì thông thường ta sẽ không xác định được số lần thực hiện khối lệnh trong nó.

Cú pháp:

while(điều_kiện){
khối_lệnh;
}

Quy cách thực thi:

Vòng lặp while sẽ kiểm tra Điều_kiện trước:

+ Nếu sai thì thoát khỏi vòng lặp mà không thực hiện khối_lệnh.

+ Nếu đúng thì thực hiện khối_lệnh, thực hiện xong lại quay lên kiểm tra điều_kiện, chu trình thực hiện cứ như vậy cho đến khi điều_kiện sai.

Ví dụ 1:

Phần điều kiện của vòng lặp là số 1 (hoặc một số bất kỳ khác 0) có nghĩa rằng điều kiện là luôn luôn đúng, tức khối lệnh của nó sẽ được thực hiện vô hạn lần.

#include<iostream>
using namespace std;

main(){

 while(true){ //điu kin như thế này là luôn luôn đúng, tc là vòng lp s thc hin khi lnh vô hn ln
  cout << "Lap trinh vien"; //câu lnh này s được thc hin vô hn ln
 }

 return 0;
}

Ví dụ 2:

Ví dụ sau sử dụng một biến đếm n để thực hiện khối lệnh với một số lần mong muốn, điều này có nghĩa ta cũng có thể biến while trở thành vòng lặp xác định.

#include<iostream>
using namespace std;

main(){

 int n=0;
 while(n<10){
  //câu lnh này s được thc hin 10 ln
  cout<<"Lap trinh vien - Programmer - Developer"<<endl;
  n++;
 }

 return 0;
}

Ví dụ 3:

Còn đây là ví dụ áp dụng while để kiểm soát giá trị nhập vào phải thỏa mãn điều kiện đặt ra (validate). Trong trường hợp này bạn sẽ phải nhập một số nguyên n nằm trong khoảng (0<n<100), nếu không hệ thống sẽ bắt bạn nhập lại và sẽ lặp đến khi nào bạn nhập đúng theo yêu cầu thì thôi.

#include<iostream>
using namespace std;

main(){

 int n;
 cout<<"Moi ban nhap mot so n (0<n<1000): ";
 cin>>n;
 while(n<=0 || n>=1000){ //nếu n không nm trong khong 0<n<1000 thì s thc hin khi lnh phía dưới
  cout<<"Moi ban nhap lai n: ";
  cin>>n;
 }
 cout<<"Sau khi nhap, n = "<<n;

 return 0;
}

Xem thêm


Nếu bạn có điều thắc mắc, bạn hãy comment cho V1Study để được giải đáp.
Bài viết này được chia sẻ bởi LongDT. Nếu bạn muốn chia sẻ bài viết, bạn hãy Đăng ký làm thành viên!
« Prev
Next »
Copied !!!