C++: Solution bài tập phần vòng lặp


Đăng ký nhận thông báo về những video mới nhất

Solution ý 13 Bài tập 3:

#include<Windows.h>
#include<iostream>
#include<math.h>
#include<vector>
using namespace std;

int main(){
unsigned long long n,dc,ds,m,sum,mx;
vector<unsigned long long> d(dc);
cout<<"Nhap N nguyen duong: ";
cin>>n;
  while(n<0){
  cout<<"Hay nhap N nguyen duong: ";
  cin>>n;
}
dc=0;
do{
  ds=n/pow(10,dc+1);
  dc+=1;
}while(ds>=1);
cout<<"So chu so trong N: "<<dc<<endl;
m=n;
for(int i=dc-1;i>=0;i--){
  ds=m/pow(10,i);
  m=m-ds*pow(10,i);
  d.push_back(ds);
}
sum=0;
mx=0;
for(int j=0;j<=d.size()-1;j++){
  sum+=d.at(j);
  if(d.at(j)>mx){
   mx=d.at(j);
  }
}
cout<<"Tong cac chu so trong N: "<<sum<<endl;
cout<<"Chu so lon nhat trong N: "<<mx<<endl;
Sleep(5000);
return 0;
}

Solution Bài tập 7:

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

main(){
  int a,b,c,nam,ngay,tong;
  cin>>a>>b>>c;
  c=c-1;
  nam=(a-1950)*365;
  if(b==1){
    ngay=120+c;
  }else if(b==6){
    ngay=151+c;
  }else if(b==7){
    ngay=181+c;
  }else if(b==8){
    ngay=212+c;
  }else if(b==9){
    ngay=243+c;
  }else if(b==10){
    ngay=273+c;
  }else if(b==11){
    ngay=304+c;
  }else if(b==12){
    ngay=334+c;
  }
  tong = nam + ngay;
  if(b<=2){
    for(int i=1950;i<a;i++){
      if(i%4==0){
        tong++;
      }
    }
  }else{
    for(int i=1950;i<=a;i++){
      if(i%4==0){
        tong++;
      }
    }
  }
  cout<<tong%7;
}

Solution Bài tập 8:

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main()
{
  string s;
  getline(cin, s);
  int tong_chan=0, tong_le=0;
  for(int i=0; i<s.length(); i++){
    if(i%2==0){
      if(s[i]=='1'){
        tong_chan++;
      }
    }
    else if(i%2==1){
      if(s[i]=='1'){
        tong_le++;
      }
    }
  }
  if((tong_chan==tong_le) || (abs(tong_chan-tong_le)>=2)){
    cout<<"0";
  }
  else{
    if(tong_chan>tong_le){
      int vt=0;
      for(int i=0; i<s.length(); i+=2){
        if(s[i]=='1'){
          vt= i+1;
          break;
        }
      }
      cout<<vt;
    }
    else if(tong_le>tong_chan){
      int vt=0;
      for(int i=1; i<s.length(); i+=2){
        if(s[i]=='1'){
          vt= i+1;
          break;
        }
      }
      cout<<vt;
    }
  }
}

 


Nếu bạn có điều thắc mắc, bạn hãy comment cho V1Study để được giải đáp.
Bài viết này được chia sẻ bởi LongDT. Nếu bạn muốn chia sẻ bài viết, bạn hãy Đăng ký làm thành viên!
« Prev
Copied !!!