C++: Bài 8. Bổ từ


Đăng ký nhận thông báo về những video mới nhất

C++ cho phép các kiểu dữ liệu char, int và double có bổ từ đứng trước chúng. Bổ từ được sử dụng để thay đổi ý nghĩa của kiểu cơ sở để nó phù hợp chính xác hơn với nhu cầu trong các tình huống khác nhau.

Dưới đây là các loại bổ từ:

 • signed
 • unsigned
 • long
 • short

Các bổ từ signed, unsigned, long, và short có thể được áp dụng cho các kiểu cơ sở số nguyên. Ngoài ra, có thể áp dụng signed và unsigned char, và long có thể áp dụng cho double.

Các bổ từ signed và unsigned cũng có thể được sử dụng làm tiền tố cho các bổ từ long hoặc short. Ví dụ, unsigned long int.

C++ cho phép một ký hiệu viết tắt để khai báo các số nguyên unsigned, short hoặc long. Bạn có thể chỉ cần sử dụng từ unsigned, short hoặc long mà không cần int, nó sẽ tự động mặc định là int. Ví dụ như hai câu lệnh sau đều khai báo các biến số nguyên x và y không dấu.

unsigned x;
unsigned int y;

Để hiểu sự khác biệt giữa cách các công cụ sửa đổi số nguyên có dấu và không dấu được diễn giải bằng C++, bạn nên chạy chương trình ngắn sau:

#include <iostream>
using namespace std;

 /* Chương trình này th hin s khác nhau
  * ca các s nguyên có du và không du.
  */
main() {
 short int i;      // signed short int
 short unsigned int j; // unsigned short int

 j = 50000;

 i = j;
 cout << i << " " << j;

 return 0;
}

Kết quả:

-15536 50000

Kết quả trên là do mẫu bit đại diện cho 50.000 dưới dạng số nguyên không dấu ngắn (unsigned short int) được hiểu là -15,536 short.

Bộ định kiểu trong C++

Bộ định kiểu cung cấp thông tin bổ sung về các biến mà chúng đứng trước.

Bộ định kiểu và ý nghĩa

const

Chương trình của bạn không thể thay đổi các đối tượng kiểu const trong khi thực thi.

volatile

Bổ từ volatile cho trình biên dịch biết rằng giá trị của một biến có thể bị thay đổi theo những cách không được chương trình chỉ định rõ ràng.

restrict

Một con trỏ đủ điều kiện theo giới hạn ban đầu là phương tiện duy nhất mà đối tượng mà nó trỏ tới có thể được truy cập. Chỉ C99 mới thêm một bộ định kiểu mới được gọi là restrict.


Nếu bạn có điều thắc mắc, bạn hãy comment cho V1Study để được giải đáp.
Bài viết này được chia sẻ bởi LongDT. Nếu bạn muốn chia sẻ bài viết, bạn hãy Đăng ký làm thành viên!
« Prev
Next »
Copied !!!