C++: Bài tập phần hàm


Đăng ký nhận thông báo về những video mới nhất

Bài tập 1:

Viết chương trình dưới dạng hàm thực hiện các việc sau:

1. Ở hàm main() khai báo 2 biến number1, number2 kiểu float

2. Định nghĩa hàm nhapLieu() để nhập dữ liệu cho 2 biến number1, number2 của hàm main()

3. Định nghĩa hàm tinhTong() để tính tổng của 2 biến number1, number2 của hàm main()

4. Định nghĩa hàm tinhHieu() để tính hiệu của 2 biến number1, number2 của hàm main()

5. Định nghĩa hàm tinhNhan() để tính tích của 2 biến number1, number2 của hàm main()

6. Định nghĩa hàm tinhChia() để tính thương của 2 biến number1, number2 của hàm main()

7. Định nghĩa hàm timUocSoChungLonNhat() để tìm ước số chung lớn nhất của 2 biến number1, number2 của hàm main()

8. Định nghĩa hàm timBoiSoChungNhoNhat() để tìm bội số chung nhỏ nhất của 2 biến number1, number2 của hàm main()


Nếu bạn có điều thắc mắc, bạn hãy comment cho V1Study để được giải đáp.
Bài viết này được chia sẻ bởi LongDT. Nếu bạn muốn chia sẻ bài viết, bạn hãy Đăng ký làm thành viên!
« Prev
Next »
Copied !!!