English: Quy tắc phát âm ed


Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Đăng ký nhận thông báo về những video mới nhất

Bảng quy tắc phát âm ed:

Bảng quy tắc phát âm ed

» Next: English: 50 cặp từ đồng nghĩa
« Prev: English: Describing people
Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Copied !!!