AngularJS: Table trong AngularJS


Đăng ký nhận thông báo về những video mới nhất

Chỉ thị ng-repeat là cách tốt nhất để hiển thị bảng dữ liệu trong AngularJS.

Hiển thị dữ liệu trong bảng

Việc hiển thị bảng với AngularJS rất đơn giản.

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.6.9/angular.min.js"></script>
<body>

<div ng-app="myApp" ng-controller="customersCtrl">

 <table>
  <tr ng-repeat="x in names">
   <td>{{ x.Name }}</td>
   <td>{{ x.Country }}</td>
  </tr>
 </table>

</div>

<script>
var app = angular.module('myApp', []);
app.controller('customersCtrl', function($scope, $http) {
  $http.get("service-http-customers.php")
  .then(function (response) {$scope.names = response.data.records;});
});
</script>

</body>
</html>

Hiển thị với style CSS

Để kết quả hiển thị được đẹp thì ta đưa vô trang một số thuộc tính CSS. Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<style>
table, th , td {
 border: 1px solid grey;
 border-collapse: collapse;
 padding: 5px;
}
table tr:nth-child(odd) {
 background-color: #f1f1f1;
}
table tr:nth-child(even) {
 background-color: #ffffff;
}
</style>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.6.9/angular.min.js"></script>
<body>

<div ng-app="myApp" ng-controller="customersCtrl">

 <table>
  <tr ng-repeat="x in names">
   <td>{{ x.Name }}</td>
   <td>{{ x.Country }}</td>
  </tr>
 </table>

</div>

<script>
var app = angular.module('myApp', []);
app.controller('customersCtrl', function($scope, $http) {
  $http.get("service-http-customers.php")
  .then(function (response) {$scope.names = response.data.records;});
});
</script>

</body>
</html>

Display with orderBy Filter

Để sắp xếp bảng ta thêm filter orderBy. Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<style>
table, th , td {
 border: 1px solid grey;
 border-collapse: collapse;
 padding: 5px;
}
table tr:nth-child(odd) {
 background-color: #f1f1f1;
}
table tr:nth-child(even) {
 background-color: #ffffff;
}
</style>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.6.9/angular.min.js"></script>
<body>

<div ng-app="myApp" ng-controller="customersCtrl">

 <table>
  <tr ng-repeat="x in names | orderBy : 'Country'">
   <td>{{ x.Name }}</td>
   <td>{{ x.Country }}</td>
  </tr>
 </table>

</div>

<script>
var app = angular.module('myApp', []);
app.controller('customersCtrl', function($scope, $http) {
  $http.get("service-http-customers.php")
  .then(function (response) {$scope.names = response.data.records;});
});
</script>

</body>
</html>

Hiển thị với filter uppercase

Để hiển thị chữ in hoa ta sử dụng filter uppercase. Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<style>
table, th , td {
 border: 1px solid grey;
 border-collapse: collapse;
 padding: 5px;
}
table tr:nth-child(odd) {
 background-color: #f1f1f1;
}
table tr:nth-child(even) {
 background-color: #ffffff;
}
</style>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.6.9/angular.min.js"></script>
<body>

<div ng-app="myApp" ng-controller="customersCtrl">

 <table>
  <tr ng-repeat="x in names">
   <td>{{ x.Name }}</td>
   <td>{{ x.Country | uppercase }}</td>
  </tr>
 </table>

</div>

<script>
var app = angular.module('myApp', []);
app.controller('customersCtrl', function($scope, $http) {
  $http.get("service-http-customers.php")
  .then(function (response) {$scope.names = response.data.records;});
});
</script>

</body>
</html>

Hiển thị chỉ mục bảng ($index)

Để hiển thị chỉ mục của bảng ta thêm một cột <td> chứa $index. Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<style>
table, th , td {
 border: 1px solid grey;
 border-collapse: collapse;
 padding: 5px;
}
table tr:nth-child(odd) {
 background-color: #f1f1f1;
}
table tr:nth-child(even) {
 background-color: #ffffff;
}
</style>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.6.9/angular.min.js"></script>
<body>

<div ng-app="myApp" ng-controller="customersCtrl">

 <table>
  <tr ng-repeat="x in names">
   <td>{{ $index + 1 }}</td>
   <td>{{ x.Name }}</td>
   <td>{{ x.Country }}</td>
  </tr>
 </table>

</div>

<script>
var app = angular.module('myApp', []);
app.controller('customersCtrl', function($scope, $http) {
  $http.get("service-http-customers.php")
  .then(function (response) {$scope.names = response.data.records;});
});
</script>

</body>
</html>

Sử dụng $even và $odd

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<style>
table, td {
 border: 1px solid grey;
 border-collapse: collapse;
 padding: 5px;
}
</style>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.6.9/angular.min.js"></script>
<body>

<div ng-app="myApp" ng-controller="customersCtrl">

 <table>
  <tr ng-repeat="x in names">
   <td ng-if="$odd" style="background-color:#f1f1f1">
    {{ x.Name }}</td>
   <td ng-if="$even">
    {{ x.Name }}</td>
   <td ng-if="$odd" style="background-color:#f1f1f1">
    {{ x.Country }}</td>
   <td ng-if="$even">
    {{ x.Country }}</td>
  </tr>
 </table>

</div>

<script>
var app = angular.module('myApp', []);
app.controller('customersCtrl', function($scope, $http) {
  $http.get("service-http-customers.php")
  .then(function (response) {$scope.names = response.data.records;});
});
</script>

</body>
</html
Đăng ký nhận thông báo về những video mới nhất
« Prev: AngularJS: HTTP trong AngularJS AJAX
» Next: AngularJS: Select trong AngularJS
Copied !!!