AngularJS: Model trong Angular


Các khóa học qua video:
Lập trình C Java C# SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript

Chỉ thị ng-model liên kết giá trị của các điều khiển HTML (input, select, textarea) với dữ liệu ứng dụng.

Chỉ thị ng-model

Với chỉ thị ng-model bạn có thể liên kết giá trị của một trường input với một biến được tạo trong AngularJS.

Ví dụ

<div ng-app="myApp" ng-controller="myCtrl">
    Name: <input ng-model="name">
</div>

<script>
var app = angular.module('myApp', []);
app.controller('myCtrl'function($scope) {
    $scope.name = "John Doe";
});

</script>

Hai cách liên kết

Việc liên kết có thể thực hiện theo 2 cách. Nếu người dùng thay đổi giá trị trong trường input thì thuộc tính AngularJS cũng sẽ thay đổi giá trị của nó:

Ví dụ

<div ng-app="myApp" ng-controller="myCtrl">
    Name: <input ng-model="name">
    <h1>You entered: {{name}}</h1>
</div>

Kiểm tra giá trị nhập vào của người dùng

Chỉ thị ng-model có thể cung cấp các định kiểu cho dữ liệu ứng dụng (number, e-mail, required).

Ví dụ

<form ng-app="" name="myForm">
    Email:
    <input type="email" name="myAddress" ng-model="text">
    <span ng-show="myForm.myAddress.$error.email">Not a valid e-mail address</span>
</form>

Trong ví dụ trên, thẻ <span> sẽ được hiển thị chỉ khi biểu thức trong thuộc tính ng-show trả về true.

Nếu thuộc tính trong ng-model không có sẵn thì AngularJS sẽ tạo cho bạn.

Trạng thái ứng dụng

Chỉ thị ng-model có thể cung cấp trạng thái cho dữ liệu ứng dụng (không hợp lệ, không đúng, chạm, lỗi):

Ví dụ

<form ng-app="" name="myForm" ng-init="myText = 'post@myweb.com'">
    Email:
    <input type="email" name="myAddress" ng-model="myText" required>
    <h1>Status</h1>
    {{myForm.myAddress.$valid}}
    {{myForm.myAddress.$dirty}}
    {{myForm.myAddress.$touched}}
</form>

Các lớp CSS

Chỉ thị ng-model cung cấp các lớp CSS cho các phần tử HTML phụ thuộc vào trạng thái của chúng:

Ví dụ

<style>
input.ng-invalid {
    background-color: lightblue;
}
</style>
<body>

<form ng-app="" name="myForm">
    Enter your name:
    <input name="myName" ng-model="myText" required>
</form>

Chỉ thị ng-model sẽ thêm/xóa các lớp sau tùy thuộc vào trạng thái của trường của form:

  • ng-empty
  • ng-not-empty
  • ng-touched
  • ng-untouched
  • ng-valid
  • ng-invalid
  • ng-dirty
  • ng-pending
  • ng-pristine

Các khóa học qua video:
Lập trình C Java C# SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
« Prev: AngularJS: Chỉ thị trong AngularJS
» Next: AngularJS: Data Binding trong AngularJS
Copied !!!