AngularJS: API trong AngularJS


Các khóa học qua video:
Lập trình C Java C# SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript

API là các ký tự viết tắt của Application Programming Interface (dịch nôm na là: Giao diện Lập trình Ứng dụng).

Global API trong AngularJS

Global API trong AngularJS là một tập các hàm JavaScript global để giải quyết các công việc phổ biến như:

  • So sánh đối tượng
  • Xem (iterating) các đối tượng
  • Chuyển đổi dữ liệu

Các hàm Global API được truy cập bằng cách sử dụng các đối tượng angular.

Dưới đây là danh sách một số hàm API phổ biến:

API Mô tả
angular.lowercase() Chuyển chuỗi thành chữ thường
angular.uppercase() Chuyển chuỗi thành chữ hoa
angular.isString() Trả về true nếu tham chiếu là chuỗi
angular.isNumber() Trả về true nếu tham chiếu là số

angular.lowercase()

Ví dụ

<div ng-app="myApp" ng-controller="myCtrl">
<p>{{ x1 }}</p>
<p>{{ x2 }}</p>
</div>

<script>
var app = angular.module('myApp', []);
app.controller('myCtrl'function($scope) {
$scope.x1 = "JOHN";
$scope.x2 = angular.lowercase($scope.x1);
});
</script>

angular.uppercase()

Ví dụ

<div ng-app="myApp" ng-controller="myCtrl">
<p>{{ x1 }}</p>
<p>{{ x2 }}</p>
</div>

<script>
var app = angular.module('myApp', []);
app.controller('myCtrl'function($scope) {
$scope.x1 = "John";
$scope.x2 = angular.uppercase($scope.x1);
});
</script>

angular.isString()

Ví dụ

<div ng-app="myApp" ng-controller="myCtrl">
<p>{{ x1 }}</p>
<p>{{ x2 }}</p>
</div>

<script>
var app = angular.module('myApp', []);
app.controller('myCtrl'function($scope) {
$scope.x1 = "JOHN";
$scope.x2 = angular.isString($scope.x1);
});
</script>

angular.isNumber()

Ví dụ

<div ng-app="myApp" ng-controller="myCtrl">
<p>{{ x1 }}</p>
<p>{{ x2 }}</p>
</div>

<script>
var app = angular.module('myApp', []);
app.controller('myCtrl'function($scope) {
$scope.x1 = "JOHN";
$scope.x2 = angular.isNumber($scope.x1);
});
</script>


Các khóa học qua video:
Lập trình C Java C# SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
« Prev: AngularJS: Validate trong AngularJS
» Next: AngularJS: Include trong AngularJS
Copied !!!