AngularJS: SQL trong AngularJS


Các khóa học qua video:
Lập trình C Java C# SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript

AngularJS rất tuyệt vời trong việc hiển thị dữ liệu từ Database, bạn chỉ cần đảm bảo rằng dữ liệu có dạng JSON.

Lấy dữ liệu từ PHP Server chạy MySQL

Ví dụ

<div ng-app="myApp" ng-controller="customersCtrl">

<table>
  <tr ng-repeat="x in names">
    <td>{{ x.Name }}</td>
    <td>{{ x.Country }}</td>
  </tr>
</table>

</div>

<script>
var app = angular.module('myApp', []);
app.controller('customersCtrl'function($scope, $http) {
    $http.get("customers_mysql.php")
    .then(function (response) {$scope.names = response.data.records;});
});
</script>

Lấy dữ liệu từ ASP.NET Server chạy SQL

Ví dụ

<div ng-app="myApp" ng-controller="customersCtrl">

<table>
  <tr ng-repeat="x in names">
    <td>{{ x.Name }}</td>
    <td>{{ x.Country }}</td>
  </tr>
</table>

</div>

<script>
var app = angular.module('myApp', []);
app.controller('customersCtrl'function($scope, $http) {
    $http.get("customers_sql.aspx")
    .then(function (response) {$scope.names = response.data.records;});
});
</script>

Các ví dụ về Server Code

Sau đây là danh sách server code dùng để lấy dữ liệu SQL.

  1. Dùng PHP và MySQL => trả về JSON.
  2. Dùng PHP và MS Access => trả về JSON.
  3. Dùng ASP.NET, VB, và MS Access => trả về JSON.
  4. Dùng ASP.NET, Razor, và SQL Lite => trả về JSON.

Các yêu cầu HTTP Cross-Site

Các yêu cầu cho dữ liệu từ một server khác (so với trang yêu cầu), được gọi là các yêu cầu HTTP cross-site.

Các yêu cầu cross-site rất phổ biến trên trang web. Có nhiều trang load CSS, ảnh và script từ các nhiều server khác nhau.

Trong các trình duyệt hiện đại thì các yêu cầu HTTP cross-site từ script bị giới hạn ở cùng một site vì lý do bảo mật.

Dòng lệnh sau trong ví dụ PHP được thêm vào để cho phép truy cập cross-site.

header("Access-Control-Allow-Origin: *");

1. Server Code PHP và MySQL

<?php
header("Access-Control-Allow-Origin: *");
header("Content-Type: application/json; charset=UTF-8");

$conn = new mysqli("myServer""myUser""myPassword""Northwind");

$result = $conn->query("SELECT CompanyName, City, Country FROM Customers");

$outp = "";
while($rs = $result->fetch_array(MYSQLI_ASSOC)) {
    if ($outp != "") {$outp .= ",";}
    $outp .= '{"Name":"'  . $rs["CompanyName"] . '",';
    $outp .= '"City":"'   . $rs["City"]        . '",';
    $outp .= '"Country":"'. $rs["Country"]     . '"}';
}
$outp ='{"records":['.$outp.']}';
$conn->close();

echo($outp);
?>

2. Server Code PHP và MS Access

<?php
header("Access-Control-Allow-Origin: *");
header("Content-Type: application/json; charset=ISO-8859-1");

$conn = new COM("ADODB.Connection");
$conn->open("PROVIDER=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=Northwind.mdb");

$rs = $conn->execute("SELECT CompanyName, City, Country FROM Customers");

$outp = "";
while (!$rs->EOF) {
    if ($outp != "") {$outp .= ",";}
    $outp .= '{"Name":"'  . $rs["CompanyName"] . '",';
    $outp .= '"City":"'   . $rs["City"]        . '",';
    $outp .= '"Country":"'. $rs["Country"]     . '"}';
    $rs->MoveNext();
}
$outp ='{"records":['.$outp.']}';

$conn->close();

echo ($outp);
?>

3. Server Code ASP.NET, VB và MS Access

<%@ Import Namespace="System.IO"%>
<%@ Import Namespace="System.Data"%>
<%@ Import Namespace="System.Data.OleDb"%>
<%
Response.AppendHeader("Access-Control-Allow-Origin", "*")
Response.AppendHeader("Content-type", "application/json")
Dim conn As OleDbConnection
Dim objAdapter As OleDbDataAdapter
Dim objTable As DataTable
Dim objRow As DataRow
Dim objDataSet As New DataSet()
Dim outp
Dim c
conn = New OledbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;data source=Northwind.mdb")
objAdapter = New OledbDataAdapter("SELECT CompanyName, City, Country FROM Customers", conn)
objAdapter.Fill(objDataSet, "myTable")
objTable=objDataSet.Tables("myTable")

outp = ""
c = chr(34)
for each x in objTable.Rows
if outp <> "" then outp = outp & ","
outp = outp & "{" & c & "Name"    & c & ":" & c & x("CompanyName") & c & ","
outp = outp &       c & "City"    & c & ":" & c & x("City")        & c & ","
outp = outp &       c & "Country" & c & ":" & c & x("Country")     & c & "}"
next

outp ="{" & c & "records" & c & ":[" & outp & "]}"
response.write(outp)
conn.close
%>

4. Server Code ASP.NET, Razor C# và SQL Lite

@{
Response.AppendHeader("Access-Control-Allow-Origin", "*")
Response.AppendHeader("Content-type", "application/json")
var db = Database.Open("Northwind");
var query = db.Query("SELECT CompanyName, City, Country FROM Customers");
var outp =""
var c = chr(34)
}
@foreach(var row in query){
if (outp != "") {outp = outp + ","}
outp = outp + "{" + c + "Name"    + c + ":" + c + @row.CompanyName + c + ","
outp = outp +       c + "City"    + c + ":" + c + @row.City        + c + ","
outp = outp +       c + "Country" + c + ":" + c + @row.Country     + c + "}"
}
outp ="{" + c + "records" + c + ":[" + outp + "]}"
@outp


Các khóa học qua video:
Lập trình C Java C# SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
« Prev: AngularJS: Select trong AngularJS
» Next: AngularJS: DOM HTML trong AngularJS
Copied !!!