JavaScript: Tổng quan ECMAScript 6


Các khóa học qua video:
Lập trình C Java SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript

ECMAScript (ES) là một đặc tả ngôn ngữ kịch bản được chuẩn hóa bởi ECMAScript International. Được được dùng cho các ứng dụng cho phép kịch bản phía máy khách (client-side). Các ngôn ngữ như JavaScript, Jscript và ActionScript được điều chỉnh bởi đặc tả này. Các bài viết sẽ hướng dẫn về ES6 trong JavaScript.

Các bài viết sẽ hướng tới các nhà phát triển (developer) JavaScript muốn tìm hiểu sự khác biệt giữa ECMAScript 5 và ECMAScript 6. Các bài viết cũng hữu dụng cho những người muốn học những kỹ thuật mới nhất trong JavaScript.

Yêu cầu tiên quyết

Bạn cần có kiến thức nền tảng về JavaScript để có thể tiếp thu tốt nhất những hướng dẫn sau đây.

JavaScript (JS)

JavaScript được phát triển bởi Brendan Eich, là một developer tại Netscape Communications Corporation năm 1995. JavaScript ban đầu có tên Mocha, sau đó chuyển sang tên LiveScript trước khi có tên chính thức là JavaScript. JS là ngôn ngữ kịch bản được thực thi bởi trình duyệt, tức ở điểm cuối của trình khách. Nó được dùng cùng với HTML để phát triển các website đáp ứng (responsive).

Những chủ đề chính về ECMA Script6 ta sẽ bàn đến gồm:

 • Hỗ trợ hằng số
 • Phạm vi khối
 • Hàm mũi tên (=>)
 • Xử lý tham số mở rộng
 • Literal mẫu
 • Literal mở rộng
 • Các thuộc tính Object nâng cao
 • Áp đặt lại cấu trúc
 • Module
 • Class
 • Lặp
 • Generator
 • Collection
 • Các phương thức mới xây dựng cho các lớp khác nhau
 • Promise

Các khóa học qua video:
Lập trình C Java SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
« Prev: JavaScript: Lịch để bàn (Calendar)
» Next: JavaScript: ES6: Cài đặt
Copied !!!