Video Android: Cách thay đổi thumb của SeekBar theo thời gian thực


Đăng ký nhận thông báo về những video mới nhất

Để thay đổi thumb của SeekBar ta làm như ví dụ sau:

sb1.setThumb(ContextCompat.getDrawable(MainActivity.this,R.drawable.dog));

Trong đó:

sb1: tên của SeekBar

dog: tên của ảnh trong drawable dùng làm thumb.

Video hướng dẫn:

Đăng ký nhận thông báo về những video mới nhất
« Prev: Video Android: Tạo mini game Funny Marathon
» Next: Video Android: Xây dựng giao diện người dùng đầu tiên
Copied !!!