SQL Server-S
'Video thumbnail for SQL Server-S: Bài 2. Kiểu dữ liệu hệ thống, kiểu dữ liệu tự tạo'
17:28
play
SQL Server-S: Bài 2. Kiểu dữ liệu hệ thống, kiể...
SQL Server-S: Bài 2. Kiểu dữ liệu hệ thống, kiểu dữ liệu tự tạo

429 views · Aug 16, 2022 v1study.com

Kiểu dữ liệu hệ thống, kiểu dữ liệu tự tạo. - Link bài học kiểu dữ liệu hệ thống: https://v1study.com/sql-kieu-du-lieu-he-thong-a6.html - Link bài viết kiểu dữ liệu tự tạo: https://v1study.com/sql-kieu-du-lieu-tu-tao-a7.html

'Video thumbnail for SQL Server-S: Bài 4. Tạo bảng (CREATE TABLE)'
14:34
play
SQL Server-S: Bài 4. Tạo bảng (CREATE TABLE)
SQL Server-S: Bài 4. Tạo bảng (CREATE TABLE)

83 views · Aug 16, 2022 v1study.com

Tạo bảng (CREATE TABLE). - Link bài học: https://v1study.com/sql-create-table-tao-bang-a11.html

'Video thumbnail for SQL Server-S: Bài 9. Câu lệnh Insert (hay Insert Into) - Phần 1'
22:19
play
SQL Server-S: Bài 9. Câu lệnh Insert (hay Insert Into) -...
SQL Server-S: Bài 9. Câu lệnh Insert (hay Insert Into) - Phần 1

599 views · Aug 16, 2022 v1study.com

Câu lệnh Insert (hay Insert Into). - Link bài viết: https://v1study.com/sql-insert-a18.html

'Video thumbnail for SQL Server-S: Bài 7. Khóa chính (Primary Key - PK)'
22:03
play
SQL Server-S: Bài 7. Khóa chính (Primary Key - PK)
SQL Server-S: Bài 7. Khóa chính (Primary Key - PK)

207 views · Aug 16, 2022 v1study.com

Khóa chính (Primary Key - PK). - Link bài học: https://v1study.com/sql-primary-key-khoa-chinh-a12.html

'Video thumbnail for SQL Server-S: Bài 8. Khóa ngoại (Foreign Key - FK)'
16:21
play
SQL Server-S: Bài 8. Khóa ngoại (Foreign Key - FK)
SQL Server-S: Bài 8. Khóa ngoại (Foreign Key - FK)

226 views · Aug 16, 2022 v1study.com

Khóa ngoại (Foreign Key - FK). - Link bài học: https://v1study.com/sql-foreign-key-khoa-ngoai-a13.html

'Video thumbnail for SQL Server-S: Bài 10. Câu lệnh Insert - Phần 2: Insert dữ liệu dạng dmy, insert với Identity'
18:20
play
SQL Server-S: Bài 10. Câu lệnh Insert - Phần 2: Insert...
SQL Server-S: Bài 10. Câu lệnh Insert - Phần 2: Insert dữ liệu dạng dmy, insert với Identity

3 views · Aug 16, 2022 v1study.com

Câu lệnh Insert - Phần 2: Insert dữ liệu dạng dmy, insert với Identity. - Link bài học: https://v1study.com/sql-insert-a18.html

'Video thumbnail for SQL Server-S: Bài 5. Sửa bảng (ALTER TABLE)'
8:54
play
SQL Server-S: Bài 5. Sửa bảng (ALTER TABLE)
SQL Server-S: Bài 5. Sửa bảng (ALTER TABLE)

38 views · Aug 16, 2022 v1study.com

Sửa bảng (ALTER TABLE). - Link bài học: https://v1study.com/sql-thao-tac-voi-bang-table-a809.html

'Video thumbnail for SQL Server-S: Bài 3. Thao tác với cơ sở dữ liệu (Database)'
10:46
play
SQL Server-S: Bài 3. Thao tác với cơ sở dữ liệu (...
SQL Server-S: Bài 3. Thao tác với cơ sở dữ liệu (Database)

163 views · Aug 16, 2022 v1study.com

Thao tác với cơ sở dữ liệu (Database). - Link bài học: https://v1study.com/sql-thao-tac-voi-database-a5.html

'Video thumbnail for SQL Server-S: Bài 1. Quy tắc chung, quy tắc đặt tên'
6:34
play
SQL Server-S: Bài 1. Quy tắc chung, quy tắc đặt tên
SQL Server-S: Bài 1. Quy tắc chung, quy tắc đặt tên

495 views · Aug 16, 2022 v1study.com

Quy tắc chung, quy tắc đặt tên. - Link bài học: + https://v1study.com/sql-quy-tac-chung-a4.html + https://v1study.com/sql-quy-tac-dat-ten-a472.html

'Video thumbnail for SQL Server-S: Bài 6. Xóa bảng (DROP TABLE)'
7:00
play
SQL Server-S: Bài 6. Xóa bảng (DROP TABLE)
SQL Server-S: Bài 6. Xóa bảng (DROP TABLE)

0 views · Aug 16, 2022 v1study.com

Xóa bảng (DROP TABLE). - Link bài học: https://v1study.com/sql-thao-tac-voi-bang-table-a809.html

'Video thumbnail for SQL Server-S: Bài 14. Tổng quan về câu lệnh SELECT'
4:27
play
SQL Server-S: Bài 14. Tổng quan về câu lệnh SELECT
SQL Server-S: Bài 14. Tổng quan về câu lệnh SELECT

0 views · Aug 16, 2022 v1study.com

Tổng quan về câu lệnh SELECT. - Link bài học: https://v1study.com/sql-cau-lenh-select-a19.html

'Video thumbnail for SQL Server-S: Bài 35. Mệnh đề TOP. TOP với PERCENT. TOP với WITH TIES.'
20:20
play
SQL Server-S: Bài 35. Mệnh đề TOP. TOP với PERCENT. ...
SQL Server-S: Bài 35. Mệnh đề TOP. TOP với PERCENT. TOP với WITH TIES.

126 views · Aug 16, 2022 v1study.com

Mệnh đề TOP. TOP với PERCENT. TOP với WITH TIES. - Link bài học: + Mệnh đề TOP: https://v1study.com/sql-top-a563.html + TOP với PERCENT: https://v1study.com/sql-top-voi-percent-a564.html + TOP với WITH TIES: https://v1study.com/sql-top-voi-with-ties-a565.html

'Video thumbnail for SQL Server-S: Bài 13. Ràng buộc DEFAULT'
11:23
play
SQL Server-S: Bài 13. Ràng buộc DEFAULT
SQL Server-S: Bài 13. Ràng buộc DEFAULT

0 views · Aug 16, 2022 v1study.com

Ràng buộc DEFAULT. - Link bài học: https://v1study.com/sql-rang-buoc-default-a16.html

'Video thumbnail for SQL Server-S: Bài 12. Ràng buộc CHECK'
13:13
play
SQL Server-S: Bài 12. Ràng buộc CHECK
SQL Server-S: Bài 12. Ràng buộc CHECK

28 views · Aug 16, 2022 v1study.com

Ràng buộc CHECK. - Link bài học: https://v1study.com/sql-rang-buoc-check-a15.html

'Video thumbnail for SQL Server-S: Bài 11. IDENTITY'
10:37
play
SQL Server-S: Bài 11. IDENTITY
SQL Server-S: Bài 11. IDENTITY

3 views · Aug 16, 2022 v1study.com

IDENTITY. - Link bài học: https://v1study.com/sql-identity-va-auto_increment-a10.html

'Video thumbnail for SQL Server-S: Bài 19. Tính giá trị trong tập kết quả'
2:39
play
SQL Server-S: Bài 19. Tính giá trị trong tập kết qu...
SQL Server-S: Bài 19. Tính giá trị trong tập kết quả

0 views · Aug 16, 2022 v1study.com

Tính giá trị trong tập kết quả. - Link bài học: https://v1study.com/sql-cau-lenh-select-a19.html

'Video thumbnail for SQL Server-S: Bài 18. Nối chuỗi trong tập kết quả'
5:33
play
SQL Server-S: Bài 18. Nối chuỗi trong tập kết quả
SQL Server-S: Bài 18. Nối chuỗi trong tập kết quả

116 views · Aug 16, 2022 v1study.com

Nối chuỗi trong tập kết quả. - Link bài học: https://v1study.com/sql-cau-lenh-select-a19.html

'Video thumbnail for SQL Server-S: Bài 17. Hiển thị các cột mong muốn với SELECT-FROM'
4:13
play
SQL Server-S: Bài 17. Hiển thị các cột mong muốn v...
SQL Server-S: Bài 17. Hiển thị các cột mong muốn với SELECT-FROM

0 views · Aug 16, 2022 v1study.com

Hiển thị các cột mong muốn với SELECT-FROM

'Video thumbnail for SQL Server-S: Bài 16. Hiển thị tất cả các cột với SELECT * FROM'
4:40
play
SQL Server-S: Bài 16. Hiển thị tất cả các cột v�...
SQL Server-S: Bài 16. Hiển thị tất cả các cột với SELECT * FROM

30 views · Aug 16, 2022 v1study.com

Hiển thị tất cả các cột với SELECT * FROM. - Link bài học: https://v1study.com/sql-cau-lenh-select-a19.html

'Video thumbnail for SQL Server-S: Bài 15. SELECT không có FROM. Cách đặt bí danh cho cột kết quả'
8:25
play
SQL Server-S: Bài 15. SELECT không có FROM. Cách đặt ...
SQL Server-S: Bài 15. SELECT không có FROM. Cách đặt bí danh cho cột kết quả

51 views · Aug 16, 2022 v1study.com

SELECT không có FROM. Cách đặt bí danh cho cột kết quả. - Link bài học: https://v1study.com/sql-select-voi-as-alias-a20.html

'Video thumbnail for SQL Server-S: Bài 24. Mệnh đề WHERE sử dụng các phép toán so sánh'
15:11
play
SQL Server-S: Bài 24. Mệnh đề WHERE sử dụng các p...
SQL Server-S: Bài 24. Mệnh đề WHERE sử dụng các phép toán so sánh

2K views · Aug 16, 2022 v1study.com

Mệnh đề WHERE sử dụng các phép toán so sánh. - Link bài học: https://v1study.com/sql-select-voi-where-a531.html

'Video thumbnail for SQL Server-S: Bài 23. LEFT JOIN - RIGHT JOIN - FULL JOIN'
12:57
play
SQL Server-S: Bài 23. LEFT JOIN - RIGHT JOIN - FULL JOIN
SQL Server-S: Bài 23. LEFT JOIN - RIGHT JOIN - FULL JOIN

0 views · Aug 16, 2022 v1study.com

LEFT JOIN - RIGHT JOIN - FULL JOIN. - Link bài học: https://v1study.com/sql-left-right-va-full-join-a23.html

'Video thumbnail for SQL Server-S: Bài 22. SELECT với nhiều JOIN (nhiều INNER JOIN)'
11:25
play
SQL Server-S: Bài 22. SELECT với nhiều JOIN (nhiều IN...
SQL Server-S: Bài 22. SELECT với nhiều JOIN (nhiều INNER JOIN)

111 views · Aug 16, 2022 v1study.com

SELECT với nhiều JOIN (nhiều INNER JOIN). - Link bài học: https://v1study.com/sql-select-voi-nhieu-join-a22.html

'Video thumbnail for SQL Server-S: Bài 21. SELECT với JOIN (INNER JOIN)'
14:33
play
SQL Server-S: Bài 21. SELECT với JOIN (INNER JOIN)
SQL Server-S: Bài 21. SELECT với JOIN (INNER JOIN)

0 views · Aug 16, 2022 v1study.com

SELECT với JOIN (INNER JOIN). - https://v1study.com/sql-select-voi-join-a21.html

'Video thumbnail for SQL Server-S: Bài 20. SELECT với DISTINCT'
3:44
play
SQL Server-S: Bài 20. SELECT với DISTINCT
SQL Server-S: Bài 20. SELECT với DISTINCT

15 views · Aug 16, 2022 v1study.com

SELECT với DISTINCT. - Link bài học: https://v1study.com/sql-cau-lenh-select-a19.html

'Video thumbnail for SQL Server-S: Bài 30. Chuyển đổi kiểu dữ liệu khi truy vấn với hàm CONVERT()'
5:02
play
SQL Server-S: Bài 30. Chuyển đổi kiểu dữ liệu kh...
SQL Server-S: Bài 30. Chuyển đổi kiểu dữ liệu khi truy vấn với hàm CONVERT()

54 views · Aug 16, 2022 v1study.com

Chuyển đổi kiểu dữ liệu khi truy vấn với hàm CONVERT(). - Link bài học: https://v1study.com/sql-ham-convert-a27.html

'Video thumbnail for SQL Server-S: Bài 29. Các hàm xử lý thời gian'
22:50
play
SQL Server-S: Bài 29. Các hàm xử lý thời gian
SQL Server-S: Bài 29. Các hàm xử lý thời gian

856 views · Aug 16, 2022 v1study.com

Các hàm xử lý thời gian. - Link bài học: https://v1study.com/sql-ham-ngay-thang-sql-server-a28.html

'Video thumbnail for SQL Server-S: Bài 27. Mệnh đề WHERE sử dụng LIKE và NOT LIKE'
13:27
play
SQL Server-S: Bài 27. Mệnh đề WHERE sử dụng LIKE v...
SQL Server-S: Bài 27. Mệnh đề WHERE sử dụng LIKE và NOT LIKE

153 views · Aug 16, 2022 v1study.com

Mệnh đề WHERE sử dụng LIKE và NOT LIKE. - Link bài học: https://v1study.com/sql-like-va-not-like.html

'Video thumbnail for SQL Server-S: Bài 26. Mệnh đề WHERE sử dụng IN() và NOT IN()'
6:46
play
SQL Server-S: Bài 26. Mệnh đề WHERE sử dụng IN() v...
SQL Server-S: Bài 26. Mệnh đề WHERE sử dụng IN() và NOT IN()

481 views · Aug 16, 2022 v1study.com

Mệnh đề WHERE sử dụng IN() và NOT IN(). - Link bài học: https://v1study.com/sql-in-va-not-in.html

'Video thumbnail for SQL Server-S: Bài 25. Mệnh đề WHERE sử dụng NOT, AND, OR'
11:21
play
SQL Server-S: Bài 25. Mệnh đề WHERE sử dụng NOT, A...
SQL Server-S: Bài 25. Mệnh đề WHERE sử dụng NOT, AND, OR

0 views · Aug 16, 2022 v1study.com

Mệnh đề WHERE sử dụng NOT, AND, OR. - Link bài học: https://v1study.com/sql-select-voi-where-a531.html

'Video thumbnail for SQL Server-S: Bài 34. Trích xuất dữ liệu sang bảng mới sử dụng SELECT với INTO'
9:09
play
SQL Server-S: Bài 34. Trích xuất dữ liệu sang bảng...
SQL Server-S: Bài 34. Trích xuất dữ liệu sang bảng mới sử dụng SELECT với INTO

127 views · Aug 16, 2022 v1study.com

Trích xuất dữ liệu sang bảng mới sử dụng SELECT với INTO. - Link bài học: https://v1study.com/sql-select-voi-into-a553.html

'Video thumbnail for SQL Server-S: Bài 33. Các hàm xử lý chuỗi'
31:36
play
SQL Server-S: Bài 33. Các hàm xử lý chuỗi
SQL Server-S: Bài 33. Các hàm xử lý chuỗi

1 views · Aug 16, 2022 v1study.com

Các hàm xử lý chuỗi. - Link bài học: https://v1study.com/sql-ham-xu-ly-chuoi-a570.html

'Video thumbnail for SQL Server-S: Bài 32. Phân nhóm tập kết quả với GROUP BY - HAVING'
22:31
play
SQL Server-S: Bài 32. Phân nhóm tập kết quả với G...
SQL Server-S: Bài 32. Phân nhóm tập kết quả với GROUP BY - HAVING

115 views · Aug 16, 2022 v1study.com

Phân nhóm tập kết quả với GROUP BY - HAVING. - Link bài học: https://v1study.com/sql-group-by-a554.html

'Video thumbnail for SQL Server-S: Bài 28. Các hàm thống kê tập hợp (Aggregate)'
13:08
play
SQL Server-S: Bài 28. Các hàm thống kê tập hợp (Ag...
SQL Server-S: Bài 28. Các hàm thống kê tập hợp (Aggregate)

331 views · Aug 16, 2022 v1study.com

Các hàm thống kê tập hợp (Aggregate). - Link bài học: https://v1study.com/sql-ham-tap-hop-aggregate-a25.html

'Video thumbnail for SQL Server-S: Bài 31. Sắp xếp dữ liệu với ORDER BY'
9:29
play
SQL Server-S: Bài 31. Sắp xếp dữ liệu với ORDER B...
SQL Server-S: Bài 31. Sắp xếp dữ liệu với ORDER BY

181 views · Aug 16, 2022 v1study.com

Sắp xếp dữ liệu với ORDER BY. - Link bài học: https://v1study.com/sql-order-by-a26.html

'Video thumbnail for SQL Server-S: Bài 42. Thủ tục lưu trữ (Stored Procedure - SP)'
1:11:26
play
SQL Server-S: Bài 42. Thủ tục lưu trữ (Stored Proced...
SQL Server-S: Bài 42. Thủ tục lưu trữ (Stored Procedure - SP)

557 views · Aug 16, 2022 v1study.com

SQL Server-S: Thủ tục lưu trữ (Stored Procedure - SP). - Phân loại: System SP, Extended SP, User-defined SP. - Tạo thủ tục lưu trữ. - Sửa thủ tục lưu trữ. - Xem thông tin thủ tục lưu trữ. - Xóa thủ tục lưu trữ

'Video thumbnail for SQL Server-S: Bài 39. Chỉ mục (Index)'
40:28
play
SQL Server-S: Bài 39. Chỉ mục (Index)
SQL Server-S: Bài 39. Chỉ mục (Index)

196 views · Aug 16, 2022 v1study.com

SQL Server: Chỉ mục (Index): - Clustered Index - Nonclustered Index - Unique Index - Xem thông tin Index - Xóa Index

'Video thumbnail for SQL Server-S: Bài 38. Xóa dữ liệu với câu lệnh DELETE'
11:32
play
SQL Server-S: Bài 38. Xóa dữ liệu với câu lệnh DE...
SQL Server-S: Bài 38. Xóa dữ liệu với câu lệnh DELETE

155 views · Aug 16, 2022 v1study.com

Xóa dữ liệu với câu lệnh DELETE. - Link bài học: https://v1study.com/sql-delete-a569.html

'Video thumbnail for SQL Server-S: Bài 37. UPDATE dữ liệu sử dụng hàm .WRITE()'
6:35
play
SQL Server-S: Bài 37. UPDATE dữ liệu sử dụng hàm ....
SQL Server-S: Bài 37. UPDATE dữ liệu sử dụng hàm .WRITE()

53 views · Aug 16, 2022 v1study.com

UPDATE dữ liệu sử dụng hàm .WRITE(). - Link bài học: https://v1study.com/sql-update-a571.html#write

'Video thumbnail for SQL Server-S: Bài 36. Chỉnh sửa dữ liệu với câu lệnh UPDATE'
9:09
play
SQL Server-S: Bài 36. Chỉnh sửa dữ liệu với câu ...
SQL Server-S: Bài 36. Chỉnh sửa dữ liệu với câu lệnh UPDATE

68 views · Aug 16, 2022 v1study.com

Chỉnh sửa dữ liệu với câu lệnh UPDATE. - Link bài học: https://v1study.com/sql-update-a571.html

'Video thumbnail for SQL Server-S: Bài 41. Thao tác với VIEW'
41:19
play
SQL Server-S: Bài 41. Thao tác với VIEW
SQL Server-S: Bài 41. Thao tác với VIEW

1 views · Aug 16, 2022 v1study.com

SQL Server: Thao tác với VIEW. - Tạo View - Thực thi View - Sửa View - Xem định nghĩa View - Các loại tùy chọn: WITH ENCRYPTION, WITH CHECK OPTION, WITH SCHEMABINDING - Tạo chỉ mục (INDEX) cho View - Sắp xếp trên View - Xóa View

'Video thumbnail for SQL Server-S: Bài 40. Căn bản về VIEW'
14:37
play
SQL Server-S: Bài 40. Căn bản về VIEW
SQL Server-S: Bài 40. Căn bản về VIEW

1 views · Aug 16, 2022 v1study.com

SQL Server: Căn bản về VIEW: View là gì, View dùng để làm gì, các loại View, ưu điểm của View.

'Video thumbnail for SQL Server-S: Bài 48. Trigger AFTER | V1Study'
12:43
play
SQL Server-S: Bài 48. Trigger AFTER | V1Study
SQL Server-S: Bài 48. Trigger AFTER | V1Study

0 views · Aug 16, 2022 v1study.com

SQL Server-S: Trigger AFTER.

'Video thumbnail for SQL Server-S: Bài 43. Cơ bản về trigger'
21:31
play
SQL Server-S: Bài 43. Cơ bản về trigger
SQL Server-S: Bài 43. Cơ bản về trigger

351 views · Aug 16, 2022 v1study.com

SQL Server-S: Cơ bản về trigger. - Giới thiệu về trigger. - Các cách sử dụng trigger. - Phân loại trigger. - So sánh trigger DML và DDL.

'Video thumbnail for SQL Server-S: Bài 45. Trigger INSERT'
16:54
play
SQL Server-S: Bài 45. Trigger INSERT
SQL Server-S: Bài 45. Trigger INSERT

0 views · Aug 16, 2022 v1study.com

SQL Server-S: Trigger INSERT.

'Video thumbnail for SQL Server-S: Bài 46. Trigger DELETE'
9:21
play
SQL Server-S: Bài 46. Trigger DELETE
SQL Server-S: Bài 46. Trigger DELETE

0 views · Aug 16, 2022 v1study.com

SQL Server-S: Trigger DELETE.

'Video thumbnail for SQL Server-S: Bài 44. Trigger DML. Bảng Inserted và bảng Deleted'
7:57
play
SQL Server-S: Bài 44. Trigger DML. Bảng Inserted và bả...
SQL Server-S: Bài 44. Trigger DML. Bảng Inserted và bảng Deleted

0 views · Aug 16, 2022 v1study.com

SQL Server-S: Trigger DML. Bảng Inserted và bảng Deleted.

'Video thumbnail for SQL Server-S: Bài 49. Trigger INSTEAD OF | V1Study'
31:38
play
SQL Server-S: Bài 49. Trigger INSTEAD OF | V1Study
SQL Server-S: Bài 49. Trigger INSTEAD OF | V1Study

0 views · Aug 16, 2022 v1study.com

SQL Server-S: Trigger INSTEAD OF.

'Video thumbnail for SQL Server-S: Bài 47. Trigger UPDATE'
17:23
play
SQL Server-S: Bài 47. Trigger UPDATE
SQL Server-S: Bài 47. Trigger UPDATE

0 views · Aug 16, 2022 v1study.com

SQL Server-S: Trigger UPDATE.