PHP-S
'Video thumbnail for PHP-S: Bài 3. Chữa Bài tập 7 phần điều kiện'
21:54
play
PHP-S: Bài 3. Chữa Bài tập 7 phần điều kiện
PHP-S: Bài 3. Chữa Bài tập 7 phần điều kiện

1 views · Jul 29, 2022 v1study.com

PHP-S: Bài 3. Chữa Bài tập 7 phần điều kiện. - Link bài tập: https://v1study.com/php-bai-tap-bai-tap-phan-dieu-kien.html

'Video thumbnail for PHP-S: Bài 2. Chữa bài tập 1 phần điều kiện'
34:58
play
PHP-S: Bài 2. Chữa bài tập 1 phần điều kiện
PHP-S: Bài 2. Chữa bài tập 1 phần điều kiện

2 views · Jul 29, 2022 v1study.com

PHP-S: Bài 2. Chữa bài tập 1 phần điều kiện. - Link bài tập: https://v1study.com/php-bai-tap-bai-tap-phan-dieu-kien.html

'Video thumbnail for PHP-S: Bài 1. echo, hằng, biến, gettype, settype, isset, unset, empty, comment, ?:, if-else'
1:05:29
play
PHP-S: Bài 1. echo, hằng, biến, gettype, settype, isset...
PHP-S: Bài 1. echo, hằng, biến, gettype, settype, isset, unset, empty, comment, ?:, if-else

7 views · Jul 29, 2022 v1study.com

Kiến thức của bài học số 1 bao gồm: - Giới thiệu PHP (link: https://v1study.com/php-gioi-thieu-a497.html) - Cách sử dụng echo - Hằng và biến (link: https://v1study.com/php-hang-constant-a499.html) - Ép kiểu, gettype(), settype() (link: https://v1study.com/php-bien-variable-a501.html) - isset(), unset(), empty() (link: https://v1study.com/php-bien-variable-a501.html) - Phép toán trong PHP (link: https://v1study.com/php-phep-toan-operator-a503.html) - Comment trong PHP - Điều kiện ba ngôi ?: - Điều kiện if-else (link: https://v1study.com/php-if-else-a504.html)