Lập trình C-S
'Video thumbnail for Lập trình C-S: Bài 30. Con trỏ (Pointer): Mục đích, khai báo, cách sử dụng'
26:08
play
Lập trình C-S: Bài 30. Con trỏ (Pointer): Mục đích...
Lập trình C-S: Bài 30. Con trỏ (Pointer): Mục đích, khai báo, cách sử dụng

1K views · Jul 20, 2022 v1study.com

Lập trình C: Con trỏ (Pointer). - Mục đích của con trỏ - Cách khai báo con trỏ - Cách sử dụng con trỏ - Cách nhập liệu cho biến cục bộ từ hàm khác - Cách hoán vị giá trị hai biến cục bộ từ hàm khác.

'Video thumbnail for Lập trình C-S: Bài 37. Ghi/Đọc ký tự ra/từ file văn bản'
20:07
play
Lập trình C-S: Bài 37. Ghi/Đọc ký tự ra/từ file ...
Lập trình C-S: Bài 37. Ghi/Đọc ký tự ra/từ file văn bản

73 views · Jul 20, 2022 v1study.com

Lập trình C-S: Ghi/Đọc ký tự ra/từ file văn bản. - Ghi ký tự dùng hàm fputc(). - Đọc ký tự dùng hàm fgetc().

'Video thumbnail for Lập trình C-S: Bài 33. Cấu trúc (Struct): Định nghĩa và cách sử dụng'
29:58
play
Lập trình C-S: Bài 33. Cấu trúc (Struct): Định ngh...
Lập trình C-S: Bài 33. Cấu trúc (Struct): Định nghĩa và cách sử dụng

513 views · Jul 20, 2022 v1study.com

Lập trình C: Cấu trúc (Struct): - Định nghĩa struct - Cách sử dụng biến struct - Cách sử dụng con trỏ struct

'Video thumbnail for Lập trình C-S: Bài 32. Con trỏ và cấp phát vùng nhớ, hủy vùng nhớ'
20:26
play
Lập trình C-S: Bài 32. Con trỏ và cấp phát vùng n...
Lập trình C-S: Bài 32. Con trỏ và cấp phát vùng nhớ, hủy vùng nhớ

51 views · Jul 20, 2022 v1study.com

Lập trình C: Con trỏ và cấp phát vùng nhớ, hủy vùng nhớ.

'Video thumbnail for Lập trình C-S: Bài 36. Tạo con trỏ FILE. Mở và đóng file văn bản'
13:05
play
Lập trình C-S: Bài 36. Tạo con trỏ FILE. Mở và đ...
Lập trình C-S: Bài 36. Tạo con trỏ FILE. Mở và đóng file văn bản

43 views · Jul 20, 2022 v1study.com

Lập trình C: Tạo con trỏ FILE. Mở và đóng file văn bản.

'Video thumbnail for Lập trình C-S: Bài 38. Ghi/Đọc chuỗi ra/từ file văn bản'
14:31
play
Lập trình C-S: Bài 38. Ghi/Đọc chuỗi ra/từ file v...
Lập trình C-S: Bài 38. Ghi/Đọc chuỗi ra/từ file văn bản

176 views · Jul 20, 2022 v1study.com

Lập trình C: Ghi/Đọc chuỗi ra/từ file văn bản. - Ghi chuỗi ra file văn bản dùng hàm fputs(), fprintf(). - Đọc chuỗi từ file văn bản dùng hàm fgets(), fscanf().

'Video thumbnail for Lập trình C-S: Bài 39. Ghi/Đọc số ra/từ file nhị phân'
9:16
play
Lập trình C-S: Bài 39. Ghi/Đọc số ra/từ file nh��...
Lập trình C-S: Bài 39. Ghi/Đọc số ra/từ file nhị phân

224 views · Jul 20, 2022 v1study.com

Lập trình C-S: Ghi/Đọc số ra/từ file nhị phân. - Ghi số ra file nhị phân. - Đọc số từ file nhị phân.

'Video thumbnail for Lập trình C-S: Bài 24. Mảng hai chiều'
18:30
play
Lập trình C-S: Bài 24. Mảng hai chiều
Lập trình C-S: Bài 24. Mảng hai chiều

144 views · Jul 20, 2022 v1study.com

Lập trình C: - Khai báo mảng hai chiều - Nhập liệu cho mảng hai chiều - Hiển thị mảng hai chiều.

'Video thumbnail for Lập trình C-S: Bài 26. Định nghĩa hàm, gọi hàm'
1:05:28
play
Lập trình C-S: Bài 26. Định nghĩa hàm, gọi hàm
Lập trình C-S: Bài 26. Định nghĩa hàm, gọi hàm

286 views · Jul 20, 2022 v1study.com

Lập trình C-S: Định nghĩa hàm, gọi hàm: - Cú pháp định nghĩa hàm: + kiểu_trả_về + tên_hàm + danh_sách_tham_số + return giá_trị; - Cú pháp gọi hàm: + tên_hàm + danh_sách_đối_số

'Video thumbnail for Lập trình C-S: Bài 28. Truyền-Nhận dữ liệu là mảng'
25:58
play
Lập trình C-S: Bài 28. Truyền-Nhận dữ liệu là m...
Lập trình C-S: Bài 28. Truyền-Nhận dữ liệu là mảng

0 views · Jul 20, 2022 v1study.com

Lập trình C: Truyền-Nhận dữ liệu là mảng: - Truyền nhận dữ liệu là mảng một chiều - Truyền nhận dữ liệu là mảng hai chiều.

'Video thumbnail for Lập trình C-S: Bài 29. Hướng dẫn viết chương trình dạng Menu chọn sử dụng hàm'
13:00
play
Lập trình C-S: Bài 29. Hướng dẫn viết chương tr...
Lập trình C-S: Bài 29. Hướng dẫn viết chương trình dạng Menu chọn sử dụng hàm

2K views · Jul 20, 2022 v1study.com

Lập trình C-S: Hướng dẫn viết chương trình dạng Menu chọn. - Kỹ thuật sử dụng: Vòng lặp while, điều kiện switch-case, hàm.

'Video thumbnail for Lập trình C-S: Bài 22. Chuỗi (String) trong C: Bản chất, khai báo, nhập liệu, hiển thị chuỗi'
24:38
play
Lập trình C-S: Bài 22. Chuỗi (String) trong C: Bản c...
Lập trình C-S: Bài 22. Chuỗi (String) trong C: Bản chất, khai báo, nhập liệu, hiển thị chuỗi

16K views · Jul 20, 2022 v1study.com

Lập trình C: - Chuỗi (String) trong C bản chất là mảng ký tự một chiều. - Cách khai báo chuỗi. - Cách nhập liệu cho chuỗi. - Cách hiển thị chuỗi. - Một số lưu ý đối với chuỗi.

'Video thumbnail for Lập trình C-S: Bài 20. break; và continue;'
23:39
play
Lập trình C-S: Bài 20. break; và continue;
Lập trình C-S: Bài 20. break; và continue;

69 views · Jul 20, 2022 v1study.com

- Câu lệnh break; - Câu lệnh continue; - Dùng continue; để in ra những số mong muốn trong một khoảng.

'Video thumbnail for Lập trình C-S: Bài 15. Toán tử điều kiện ba ngôi ?:'
43:52
play
Lập trình C-S: Bài 15. Toán tử điều kiện ba ngô...
Lập trình C-S: Bài 15. Toán tử điều kiện ba ngôi ?:

24 views · Jul 20, 2022 v1study.com

Toán tử điều kiện ba ngôi ?: Toán tử điều kiện ba ngôi lồng nhau.

'Video thumbnail for Lập trình C-S: Bài 14. Điều kiện switch-case'
32:34
play
Lập trình C-S: Bài 14. Điều kiện switch-case
Lập trình C-S: Bài 14. Điều kiện switch-case

78 views · May 23, 2022 v1study.com

Điều kiện switch-case.

'Video thumbnail for Lập trình C-S: Bài 11. Nhập liệu với scanf(), xả bộ đệm với fflush()'
23:35
play
Lập trình C-S: Bài 11. Nhập liệu với scanf(), xả...
Lập trình C-S: Bài 11. Nhập liệu với scanf(), xả bộ đệm với fflush()

6 views · Jul 20, 2022 v1study.com

- Nhập liệu với scanf() - Xả bộ đệm với fflush()

'Video thumbnail for Lập trình C-S: Bài 10. Độ ưu tiên phép toán | V1Study.com'
20:04
play
Lập trình C-S: Bài 10. Độ ưu tiên phép toán | V1S...
Lập trình C-S: Bài 10. Độ ưu tiên phép toán | V1Study.com

414 views · Jul 27, 2022 v1study.com

Lập trình C: Bài 10. Độ ưu tiên phép toán

'Video thumbnail for Lập trình C-S: Bài 9. Phép toán logic nhị phân (Bitwise Logical)'
15:10
play
Lập trình C-S: Bài 9. Phép toán logic nhị phân (Bit...
Lập trình C-S: Bài 9. Phép toán logic nhị phân (Bitwise Logical)

7K views · Jul 20, 2022 v1study.com

Các phép toán logic nhị phân (Bitwise Logical): & | ^ ~

'Video thumbnail for Lập trình C-S: Bài 7. Phép toán so sánh'
8:33
play
Lập trình C-S: Bài 7. Phép toán so sánh
Lập trình C-S: Bài 7. Phép toán so sánh

5 views · Jul 20, 2022 v1study.com

Phép toán so sánh.

'Video thumbnail for Lập trình C-S: Bài 6. Comment trong C. Chữa ý 1 - Bài tập 3 của Bài tập phần cơ bản'
4:06
play
Lập trình C-S: Bài 6. Comment trong C. Chữa ý 1 - Bà...
Lập trình C-S: Bài 6. Comment trong C. Chữa ý 1 - Bài tập 3 của Bài tập phần cơ bản

42 views · Jul 20, 2022 v1study.com

Lập trình C: - Comment trong C. - Chữa ý 1 - Bài tập 3 của Bài tập phần cơ bản. Link bài tập: https://v1study.com/c-bai-tap-co-ban-a477.html