Git: Tiến hành chuyển từ SVN sang Git


Khóa học qua video:
Python C# Lập trình C Java SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
Đăng ký Hội viên
Tất cả các video dành cho hội viên

Chúng tôi đã chia quy trình di chuyển SVN sang Git thành 5 bước đơn giản:

  1. Chuẩn bị môi trường của bạn cho việc di chuyển.
  2. Chuyển đổi kho SVN sang kho Git cục bộ.
  3. Đồng bộ hóa kho Git cục bộ khi kho SVN thay đổi.
  4. Chia sẻ kho Git với các nhà phát triển của bạn thông qua Bitbucket.
  5. Di chuyển các nỗ lực phát triển của bạn từ SVN sang Git.

Các bước chuẩn bị, chuyển đổi và đồng bộ hóa sẽ lấy lịch sử cam kết SVN và biến nó thành kho lưu trữ Git. Cách tốt nhất để quản lý 3 bước đầu tiên này là chỉ định một trong các thành viên trong nhóm của bạn làm người dẫn đầu di chuyển (nếu bạn đang đọc hướng dẫn này, người đó có lẽ là bạn). Tất cả 3 bước này phải được thực hiện trên máy tính cục bộ của người di chuyển.

Di chuyển Git: Chuẩn bị, nhân bản, đồng bộ hóa

Sau giai đoạn đồng bộ hóa, khách hàng tiềm năng di chuyển sẽ không gặp khó khăn gì trong việc cập nhật kho lưu trữ Git cục bộ với đối tác SVN. Để chia sẻ kho lưu trữ Git, khách hàng tiềm năng di chuyển có thể chia sẻ kho lưu trữ Git cục bộ của họ với các nhà phát triển khác bằng cách đẩy nó lên Bitbucket , một dịch vụ lưu trữ Git.

Di chuyển Git: Chia sẻ repo git qua bitbucket

Khi đã có trên Bitbucket, các nhà phát triển khác có thể sao chép kho Git đã chuyển đổi vào các máy cục bộ của họ, khám phá lịch sử của nó bằng các lệnh Git và bắt đầu tích hợp nó vào các quy trình xây dựng của họ. Tuy nhiên, chúng tôi ủng hộ việc đồng bộ hóa một chiều từ SVN sang Git cho đến khi nhóm của bạn sẵn sàng chuyển sang quy trình làm việc Git thuần túy. Điều này có nghĩa là mọi người nên coi kho lưu trữ Git của họ là chỉ đọc và tiếp tục cam kết với kho lưu trữ SVN gốc. Các thay đổi duy nhất đối với kho Git sẽ xảy ra khi khách hàng tiềm năng di chuyển đồng bộ hóa nó và đẩy các bản cập nhật lên Bitbucket.

Điều này cung cấp một giai đoạn chuyển tiếp rõ ràng trong đó nhóm của bạn có thể thoải mái với Git mà không làm gián đoạn quy trình làm việc dựa trên SVN hiện tại của bạn. Khi bạn tự tin rằng các nhà phát triển của bạn đã sẵn sàng thực hiện chuyển đổi, bước cuối cùng trong quy trình di chuyển là đóng băng kho SVN của bạn và bắt đầu cam kết với Git thay thế.

Di chuyển Git: Di chuyển phát triển tích cực sang Git

Chuyển đổi này phải là một quá trình rất tự nhiên, vì toàn bộ quy trình công việc Git đã có và các nhà phát triển của bạn đã có tất cả thời gian họ cần để làm quen với nó. Đến thời điểm này, bạn đã di chuyển thành công dự án của bạn từ SVN sang Git.

» Tiếp: Chuẩn bị
« Trước: SVN sang Git - chuẩn bị cho migration
Khóa học qua video:
Python C# Lập trình C Java SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
Đăng ký Hội viên
Tất cả các video dành cho hội viên
Copied !!!