Scratch: Bài 9. Tạo ứng dụng Paint


I. MỤC ĐÍCH

Sau khi học xong bài này, em sẽ có được kiến thức nhiều hơn về đồ họa trong Scratch, và em cũng sẽ tạo được ứng dụng Paint đơn giản.

II. BẮT ĐẦU BÀI HỌC

1. TÌM HIỂU MỘT SỐ LỆNH:

- Lệnh ask:

lệnh ask

Dùng để cho phép người dùng nhập vào thông tin.

- Lệnh answer:

lệnh answer

Dùng để lấy câu trả lời của người dùng.

- Lệnh goto mouse-pointer:

lệnh go to

Dùng để dịch chuyển nhân vật về phía con trỏ chuột.

- Lệnh mouse down?:

lệnh mouse down

Đây là lệnh điều kiện dùng để kiểm tra xem chuột có được nhấn hay không.

- Lệnh điều kiện and:

điều kiện and

Dùng để kiểm tra 2 điều kiện phải cùng đúng sẽ trả về true, ngược lại sẽ trả về false.

Lệnh when this sprite clicked:

lệnh when this sprite clicked

Sự kiện này sẽ được kích hoạt nếu nhân vật hiện thời được nhấn.

- Lệnh broadcast:

lệnh broadcast

Dùng để phát ra thông điệp. Thông điệp phát ra thì tất cả các nhân vật, kể cả sân khấu cũng đều nhận được.

- Lệnh when I receive:

lệnh when i receive

Dùng để tiếp nhận thông điệp.

2. LÀM PROJECT:

Chủ đề:

Phần mềm Paint.

Mô tả:

Có một bảng trắng và một số màu. Em hãy lập trình để khi cần vẽ màu nào thì sẽ chọn màu tương ứng đó để vẽ. Khi cần xóa bảng sẽ nhấn vào biểu tượng xóa. Khi cần thay đổi kích thước sẽ nhấn vào biểu tượng thay đổi kích thước.

Hướng dẫn:

- Em hãy tạo một sân khấu với phần phía dưới màu đen như hình dưới:

bảng chứa khối màu và các nút

- Em hãy tạo các khối màu theo ý của em. Trong chương trình này tạo 4 màu: yellow, green, red, và blue như hình dưới (đặt tên tương ứng với tên màu):

khối yellow

Khối green

khối red

khối blue

- Để các màu như hình dưới:

đưa các khối màu vào bảng

- Tạo 1 nút dùng để xóa bảng như hình dưới (đặt tên là erase):

nút xóa erase

- Tạo 1 nút để chọn cỡ nét vẽ như hình dưới (đặt tên là size):

nút chọn cỡ nét vẽ

Lập trình cho nút size:

- Trước tiên tạo biến có tên size. biến size

- Khi nhấn nút size sẽ hiện ra yêu cầu nhập vào cỡ nét vẽ:

hiện yêu cầu nhập cỡ nét vẽ

- Sau khi người dùng lập liệu sẽ gán answer cho biến size.

Code ví dụ như sau:

code cho nút chọn cỡ nét vẽ

Lập trình cho khối màu yellow:

- Chọn màu tương ứng với màu trong bảng 4 màu:

chọn màu yellow

Code ví dụ:

lập trình cho khối yellow

Lập trình cho khối màu red:

lập trình cho khối red

Lập trình cho khối màu green:

lập trình cho khối green

Lập trình cho khối màu blue:

lập trình cho khối blue

Lập trình cho bút vẽ:

- Em hãy tạo hoặc chọn 1 bút vẽ như sau:

chọn bút vẽ

Lưu ý là đặt đầu bút vẽ cách tâm của hình một khoảng như hình trên.

Rồi lập trình cho bút vẽ:

lập trình cho bút vẽ

Ở đây ta dùng lệnh lệnh go forward layers để đặt cho but nằm trên các khối màu và các nút.

Lệnh điều kiện điều kiện and là để trách bút vẽ vào vùng bảng chứa khối màu và các nút.

Đưa thêm các lệnh sau vào but vẽ để bắt lại các màu do người dùng chọn:

các lệnh tiếp nhận màu vẽ

  Lập trình cho nút erase:

lập trình cho nút erase

« Prev
Next »