Scratch: Bài 7. Vẽ đa giác đều và thuật toán


I. MỤC ĐÍCH

Sau khi học xong bài này, em sẽ có được kiến thức cơ bản về phần vẽ trong Scratch, và em cũng sẽ nắm được thuật toán vẽ đa giác đều.

II. BẮT ĐẦU BÀI HỌC

1. LẤY CÔNG CỤ VẼ

- Nhấn vô Add Extension như hình dưới:

Lấy bút vẽ

- Sau đó chọn Pen như hình dưới:

chọn pen

- Kết quả ta được:

kết quả

2. TÌM HIỂU MỘT SỐ LỆNH:

- Lệnh pen down:

pen down

Dùng để đặt bút xuống để vẽ.

- Lệnh pen up:

pen up

Dùng để xoay nhân vật sang bên trái.

- Lệnh set pen color:

set pen color to

Dùng để đặt màu vẽ.

- Lệnh change pen color:

change pen color by

Dùng để thay đổi màu theo con số.

- Lệnh set pen size:

set pen size

Dùng để thiết lập cỡ nét vẽ.

- Lệnh change pen size:

change pen size

Dùng để thay đổi cỡ nét vẽ một lượng.

- Lệnh erase all:

erase all

Dùng để xóa tất cả những gì đã vẽ trên sân khấu.

- Lệnh ask:

ask

Dùng để mời người dùng nhập vào một giá trị.

- Biến answer:

answer

Dùng để lưu lại giá trị nhập vào của người dùng

3. LÀM PROJECT:

Chủ đề:

Vẽ đa giác đều và thuật toán.

Mô tả:

Có 1 chiếc bút, em hãy tìm cách vẽ một tam giác đều, một tứ giác đều, ngữ giác đều, … Từ đó đưa ra thuật toán vẽ đa giác đều.

Hướng dẫn:

- Em hãy chọn nhân vật bút vẽ:

but vẽ

Đặt tên là Pen.

Chọn Customes, sau đó chọn mũi tên rồi di chuyển bút sao cho đầu bút nằm ở điểm chính giữa như hình dưới:

chuyển đầu bút ra chính giữa

- Tiếp theo em hãy lập trình để đặt bút xuống và vẽ một nét có độ dài 100.

- Xoay 1 góc 120 độ rồi lại vẽ nét có độ dài 100.

- Xoay 1 góc 120 độ rồi vẽ thêm nét độ dài 100 lần nữa.

Gợi ý:

code gợi ý

Yêu cầu nâng cao: Em hãy sử dụng vòng lặp để giảm số lần lặp cu lệnh move và lệnh turn.

Gợi ý:

code gợi ý 2

Kết luận 1: Để vẽ tam giác đều (3 cạnh bằng nhau) ta cần xoay 1 góc 120 độ (360/3 độ, trong đó 60 độ là góc trong của tam giác đều).

Yêu cầu:

+ Em hãy vẽ hình vuông (tứ giác đều). Gợi ý: em cần xoay 1 góc là 360/4 độ.

+ Em hãy vẽ hình ngũ giác đều (5 cạnh bằng nhau). Gợi ý: em cần xoay 1 góc 360/5 độ.

+ Em hãy vẽ hình lục giác đều (6 cạnh bằng nhau). Gợi ý: em cần xoay 1 góc 360/6 độ.

+ Em hãy vẽ hình bát giác đều (8 cạnh bằng nhau). Gợi ý: em cần xoay 1 góc 360/8 độ.

  • Em hãy đưa ra kết luận muốn vẽ 1 hình đa giác đều thì ta cần xoay bao nhiêu độ.

NÂNG CAO

Em hãy mời người dùng nhập vào số cạnh muốn vẽ đa giác, sau đó hãy tính toán và vẽ đa giác tương ứng.

Code gợi ý:

code gợi ý

« Prev
Next »