C++: cin.ignore() thay cho fflush(stdin)


Trong C++ ta có thể dùng cin.ignore() thay cho fflush(stdin) để xóa bộ đệm thiết bị nhập (bàn phím, ...).

Next »
Copied !!!